Передмова


Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.

Віднині головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу, як її головний обов’язок.

Реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему судових, правозахисних та правоохоронних органів. Її вивчення в навчальному курсі «Судові та правоохоронні органи України» дозволяє глибше зрозуміти суть державно-правових явищ, усвідомити механізм захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань, скласти уявлення щодо реалізації правових норм в практичній діяльності відповідних органів.

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» є однією із базових навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання про систему судових, правозахисних та правоохоронних органів України.

У мультимедійному навчально-методичному посібнику розглянуто судові, правозахисні та основні правоохоронні органи, що сприятиме формуванню загального уявлення здобувачів вищої освіти щодо змісту судової, правозахисної та правоохоронної діяльності, системи спеціально уповноважених на її здійснення органів, їх компетенції та статусу посадових осіб судових та правоохоронних органів.

Мета вивчення цієї дисципліни – дати здобувачам вищої освіти 2 курсу денної та заочної форм навчання чітке уявлення про те, як формуються правоохоронні органи України, яка їхня система, які вони мають склад та структуру, якими є принципи їх організації, які функції вони виконують, як ці органи взаємодіють один з одним, іншими державними та громадськими організаціями, яке їхнє соціальне призначення.

Навчальна дисципліна « Судові та правоохоронні органи України» має своїм завданням сформувати у здобувачів вищої освіти загальні знання щодо поняття, характеристики і змісту судової, правозахисної та правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознак розмежування цих органів та характеристики їх компетенції; характеристики статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їхніх прав, обов’язків та гарантій діяльності. Оволодіння цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність, зацікавленість тією чи іншою юридичною діяльністю.

Мультимедійний навчально-методичний посібник «Судові та правоохоронні органи України» підготовлений у межах чинного законодавства України і допоможе здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання під час підготовки до складання заліків із зазначеної навчальної дисципліни.