Список використаних та рекомендованих джерел

Монографії, підручники, навчальні посібники,
збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах

 1. Адвокати й адвокатські об’єднання в Україні: Довідник / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України / В.В. Медведчук (голова ред. кол.), К. В. Гутаріна (упоряд.). – К.: Редакція журналу “Адвокат”, 2009. – 459 с.
 2. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України [Текст] : практ. посіб. / Юрасов А. В. [та ін.]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.
 3. Андрєєв А., Кокоша М. Під час розслідування спроби викрадення екс-офіцера ФСБ РФ Іллі Богданова слідчі столичної прокуратури здобули докази участі російських спецслужб в організації цього злочину // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 50-52.
 4. Баганець О. Про деякі проблеми досудового слідства та прокурорського нагляду і можливі шляхи вирішення / О. Баганець // Вісник прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 65-80.
 5. Багрій М., Луцик В. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право України. – 2017. – № 12. – С. 39-48.
 6. Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник / Національний ун-т внутрішніх справ – Х. : Основа, 2003.–323с.
 7. Баулін О. Сучасні проблеми забезпечення вимог закону при повідомленні про підозру / О. Баулін // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 54-62.
 8. Білоусов Ю. Суд як суб’єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Право України. – 2017. – № 8. – С. 100-108.
 9. Бобочко Н. Заходи забезпечення кримінального провадження: проблемні питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 27-38.
 10. Божило С. Особистий приклад працівників прокуратури Миколаївщини у боротьбі з корупцією як запорука відновлення авторитету органів прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 46-47.
 11. Бондаренко К. Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави // К. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 1. – С. 92-97.
 12. Боршляк І. Проблеми розслідування кримінальних правопорушень за фактом постановлення суддями завідомо неправомірних вироків, рішень, ухвал або постанов // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 31-32.
 13. Бреус С. М. Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 30-38.
 14. Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика / за заг. ред. С. В. Шкляра. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 668 с.
 15. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 448 с.
 16. Вовк М., Нечипорук М. Проблемні питання застосування положень КПК України щодо призначень та проведення перевірок і ревізій під час досудового розслідування // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 33-35.
 17. Войтюк Р. В. Порівняльний аналіз детектива Національного антикорупційного бюро України та комісара Незалежної антикорупційної комісії Гонконгу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 1. – С. 346-358.
 18. Гладун О., Іщук О. Застосування судами касаційної інстанції запобіжних заходів у разі скасування судових рішень // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 78-82.
 19. Глушков В.О. т.і. (Глушков, Валерій Олександрович та ін.) Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / Міжгалузева акад. управл.; В. О. Глушков, С. А. Кузьмін, В. В. Михайленко. – Київ: ВД «Дакор», 2013. – 371 с.
 20. Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективності правосуддя // Вісник прокуратури. – 2017. – № 4. –С. 56-59.
 21. Гой А., Чеботарьов С. Прокурорське слідство : результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 38-40.
 22. Головюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 19-26.
 23. Гончарова Г. Присяга судді: потрібні чіткі ознаки її порушення для звільнення його з посади / Г. Гончарова // Право України. – 2016. – № 3. – С. 244-252.
 24. Горохов С. Слідчі прокуратури Житомирщини забезпечують ефективне розслідування злочинів з ознаками корупції та вчинення посадовими особами // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 53-54.
 25. Григоренко І.А. Правоохоронна діяльність в Україні та Німеччині (порівняльно-правове дослідження): Автореф... дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ МВС України, НАВС. – Київ, 2014. –19 с.
 26. Грищенко Ю., Гнатів А., Чечерський В. Внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами, повідомленнями про вчинене кримінальне правопорушення: проблемні питання прокурорської практики // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 19-25.
 27. Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення /за заг. ред. О. С. Саєнка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 576 с.
 28. Добросердов А. Запобігання та протидія корупційним злочинам як першочергове завдання у діяльності правоохоронних органів в умовах сьогодення (на прикладі прокуратури Одеської області) // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6.– С. 48-49.
 29. Дякович М. Нотаріат як інститут охорони захисту прав та інтересів осіб / М. Дякович // Право України. – 2016. – № 6. – С. 114-119.
 30. Затримання особи. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика / за заг. ред. І. І. Присяжнюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 308 с.
 31. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Наук. – практ. посіб. – К.: Вища шк., 2014. – 291 с.
 32. Зейкан Я. П., Сафулько С. Ф. Настільна книга адвоката у кримінальній справі: Видавництво «Дакор», 2016. – 640 с.
 33. Інформація прес-служб регіональних прокуратур стосовно проведення прокурорами досудового розслідування // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 55-66.
 34. Калиниченко А. Теоретичні аспекти судового компромісу в кримінальному судочинстві України держави / А. Калиниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 147-152.
 35. Кампо В., Савчин М. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини верховенства права: компаративний та праксеологічний аспекти // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 5. – С. 99–110.
 36. Кобко Є. В. Упровадження адміністративних регламентів у діяльності МВС України та Національної поліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 248-257.
 37. Козленко В. Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України / В. Козленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 1. – С. 98-102.
 38. Комарницька О., Єсипчук С. Особливості реагування прокурора на виявлені порушення закону під час здійснення оперативно-розшукової діяльністі / О. Комарницька, С. Єсипчук // Вісник прокуратури. – 2016. – № 5. – С. 60-71.
 39. Костюшко О.П. Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 54-64.
 40. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 408 с.
 41. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
 42. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.
 43. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково – практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарчеко. — Х.: Одісей, 2013. – 1104 с.
 44. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін., за ред. В. Я. Тація, І. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
 45. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. – 2013. – 544 с.
 46. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посіб. / Л.Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 144 с.
 47. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посіб. / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, О. Є. Омельченко та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 224 с.
 48. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: моногр./ Удалова Л. Д., Савицька С. Л. – К.: КНТ, 2014. – 170 с.
 49. Курочка Н. И., Каркач П. М. Прокурорський нагляд в Україні. – Луганськ, 2013. – 236 с.
 50. Лівочка О. Особливості роботи слідчого управління прокуратури Донецької області під час проведення антитерористичної операції // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 43-45.
 51. Лоскутов Т. Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права / Т. Лоскутов // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 153-157.
 52. Луняченко О., Туровський С. Проблемні питання щодо підслідності у кримінальних правопорушеннях // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 26-30.
 53. Луспеник Д. Верховенство права – «новий» старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України. – 2017. – № 8. – С. 9-20.
 54. Малишев Б.В. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні // Право України. – 2017. – № 6. – С. 34-38.
 55. Матіос А. Реформування правоохоронних органів у воєнній сфері та відновлення системи військових судів як нагальна потреба / А. Матіос // Вісник прокуратури. – 2016 – № 8. – С. 33-38.
 56. Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних договорів та КПК України про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій / [Бедро О. В., Григоровський В. В., Кіцул О. Ю., Коваленко О. В., Красноборова М. П., Новик Л. Г., Сапін О. В.]. – K.: Генеральна прокуратура України; Національна академія прокуратури України, 2012. – 60 с.
 57. Мічурін Є.О. Правочини. Зразки нотаріальних документів: Навчально-практичний посібник: Коментар цивільного законодавства, нові види договорів, зразки нотаріальних документів, коментар до окремих зразків документів – Х.: Еспада, 2014. – 464 с.
 58. Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України. – 2017. – № 9. – С. 131-138.
 59. Молдован В.В. (Молдован, Валеріан Васильович) Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція, Судові органи ООН: Навчальний посібник для студ. ВНЗ/ В. В. Молдован, А. В. Молдован; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 363 с.
 60. Мукан І. Застосування рішень Європейського суду з прав людини у процесуальних документах прокурорів та слідчих прокуратури Тернопільської області // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 36-37.
 61. Назарук О.І. (Назарук, Олена Ігорівна) Організація діяльності прокурора щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) / Генеральна прокуратура України. Нац. акад. прокур. України. – Київ, 2014. – 20 с.
 62. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України /Тертишник В.М./ Видання 12-те доповн і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с.
 63. Нелін О. Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні : спроба концентричного рівня визначення // Юридична наука. – 2017. – № 1. – С. 64-69.
 64. Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон [Текст] / О. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 2-3. – С. 65-70.
 65. Нелін О. І. Прогалини законодавчої регламентації у визначенні мети і завдання нотаріату України [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 5-6. – С. 111-116.
 66. Нор В. Крикливець Д. Окремі особливості порядку з’ясування обставин і перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею // Право України. – 2017. – № 12. – С. 11-18.
 67. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, М. П. Каркач та ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2014. – 448 с.
 68. Перч В., Матіак Л. Процесуальний статус сторони обвинувачення у підготовчому судовому провадженні // Вісник прокуратури. – 2017. – № 4. – С. 61-65.
 69. Письменний Д. П. (Письменний, Дмитро Петрович) Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності/ Д. П. Письменний // Науковий вісник НАВС. – К., 2013. – Вип. 3 (88). – С.117– 124.
 70. Погорецький М., Баганець О. Обшук особи у кримінальному провадженні щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Право України. – 2017. – № 12. – С. 62-73.
 71. Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України: підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.
 72. Подкопаєв С. В. Проблеми формування сучасної концепції організації та діяльності прокуратури України/ С. В. Подкопаєв // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. –№ 2. – С. 177– 183.
 73. Практика застосування законодавства у господарському судочинстві / за заг. ред. Б. Ю. Львова. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.
 74. Предмесніков О. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза / О. Предметніков // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 56-61.
 75. Прилуцький С. Конституювання судової влади України : виклики сьогодення та шляхи їх вирішення/ С. Прилуцький// Право України. – 2014. –№5. – С.178– 188.
 76. Радецький Б. Міжнародне поліцейське співробітництво: Україна в Інтерполі // Міліція України. – 1998. – № 2. – С.4-5.
 77. Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., Изд. 3-е, «Международные отношения», 1990. – 225 с.
 78. Романюк Я., Лащук Є. Детермінанти корупції в судовій системі України або чи можна очікувати позитивного оновлення суддівського корпусу / Я. Романюк, Є. Лащук // Право України. – 2016. – № 6. – С.134-155.
 79. Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 1. – С.112-122.
 80. Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношення понять / М. Самбор // Право України. – 2016. – № 4. – С.149-156.
 81. Самодін А.В., Осауленко О.А., Степанова Г.М. та ін., Мультимедійний навчальний посібник у схемах і таблицях «Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. НАВС. К. 2018 р. // [Eлектронний ресурс] https://www.naiau.kiev.ua/books/slidchi_rozdii/info/autors.html
 82. Святоцький О. Д., Медведчук В. В. Адвокатура: Історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997. – 236 с.
 83. Святоцька В. Інституту адвокатури Франції: істрична ґенеза, сучасна організація та професійна діяльність / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 4. – С. 129-138.
 84. Святоцька В. Стандарти адвокатури: поняття, ознаки класифікація, джерела // Право України. – 2017. – № 7. – С. 163-174.
 85. Селіванов А. «Письмова форма» розгляду справ конституційної юрисдикції : чи діє принцип доступу до правосуддя / А. Селіванов//Право України. – 2014. – № 7. – С.175 – 183.
 86. Сергєєва Д. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання доказів у кримінальному провадженні: проблемні питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 49-61.
 87. Селіванов А. Конституційність як критерій суспільної довіри до судової влади/ А. Селіванов// Право України. – 2014. – № 5. – С. 92– 96.
 88. Семенюк О. Правова система охорони державної таємниці: історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування // Юридична наука. – 2017. – № 4. – С. 58-66.
 89. Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді / Л. Скомороха// Право України. – 2014. – № 10. – С. 175–185.
 90. Скомороха Л. Умови належного функціонування судової влади і діяльності суддів України // Право України. – 2017. – № 11. – С. 199-207.
 91. Скрипнюк В. (Скрипнюк, Валентина.) Система організації державних органів у контексті забезпечення принципу поділу влади (органи прокуратури)/ В. Скрипнюк// Юридична Україна. – 2014. – № 4. – С. 9 –14.
 92. Смірнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. Смірнов // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 108-112.
 93. Симчук А. С. Процесуальна форма початку досудового розслідування у кримінальному провадженні // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 152-159.
 94. Симчук А. С. Окремі проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна в діючому кримінальному процесуальному законодавстві // Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. ( Київ, 5 липня 12017 р.) : – К .: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 235-241.
 95. Скулиш Є.Д. Актуальні проблеми початку досудового розслідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 215-223.
 96. Стефанчук М. Форми та способи реалізації прокуратурою функцію представництва інтересів громадян або держави в суді / М. Стефанчук // Вісник прокуратури. – 2016 – № 3. – С. 34-48.
 97. Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 1. – С.101-111.
 98. Стрілько, В. Ю. Нотаріально-процесуально правовідносини з іноземним елементом [Текст] / В. Ю. Стрілько // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 250-258.
 99. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник /
  О. С. Захаров, В. С. Ковальський, В. С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.
 100. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб для підготовки до іспитів/ Упоряд. І. В. Тетарчук,Т. С. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2013. –200 с.
 101. Тертична Е. В. (Тертична, Елеонора Віталіївна) Судова влада у концепції поділу влади в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) / Приватний ВНЗ "Львівський ун-т бізнесу та права".– Львів, 2014. – 20 с.
 102. Тимофеєва Н. В. Участь спеціаліста в огляді документів під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 278-287.
 103. Тимченко С. М. Судові і правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 354 с.
 104. Тичина Д. М. Удосконалення діяльності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 88-98.
 105. Тищенко В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні / В. Тищенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 62-66.
 106. Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Савицький Д. О., Хабло О. Ю. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: навч. посіб. – 3–є вид., допов. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2014. – 256 с.
 107. Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні / Н. Турман / Підприємництво, господарство і право України. – 2016. – №4. –С.113-117.
 108. Функція судового контролю у кримінальному процесі – монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 176 с.
 109. Фурса С. Я. Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом. Підручник у трьох книгах. – К.: Видавництво «Алерта», 2015. – 484 с.
 110. Ханик – Постолітак Р. Запровадження електронного правосуддя у цивільному судочинстві України // Право України. – 2017. – № 8. – С. 122-129.
 111. Хотянець П. Захист суддів від неналежного тиску: міжнародно-правові стандарти, досвід правового регулювання у пострадянських країнах / П. Хотянець // Право України. – 2016. – № 5. – С. 143-154.
 112. Цимбал П.В. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол та участь в ній України: Лекція. – Ірпінь, 1998. – 35 с.
 113. Цуцкірідзе М. Проблемні питання досудового розслідування в зоні проведення антитерористичної операції / М. Цуцкірідзе // Вісник прокуратури. – 2016. – № 8. – С. 39-42.
 114. Черниш В. М. Правова політика і проблеми нотаріальної професії: науково критичний дискурс // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017 – № 1. – С. 139-146.
 115. Шаптала Н. Особливості національного конституціоналізму в питаннях захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 6. – С. 125-132.
 116. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2013. – 275 с.
 117. Юрчишин В.М. Класифікація функцій прокурора у досудовому розслідуванні / В. М. Юрчишин // Адвокат. –2014. – № 2. – С. 30 – 34.
 118. Янків О. Слідчий – процесуально незалежний самостійний субʼєкт кримінального процесу [Текст] / О. Янків // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 41-42.
 119. Яновська О. Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О. Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – № 3. – С. 257 – 260.
 120. Яценко О. В. Структура і зміст правового статусу судді під час здійснення судочинства / О. В. Яценко // Адвокат. – 2014. – № 2. – С. 39–44.