Навчально-методичні матеріали

3. Завдання для самостійної роботи

 • 1.    Предмет, система, основні поняття навчальної дисципліни “Судові та
  правоохоронні органи України”
 • 2.    Судова влада в Україні
 • 3.    Конституційний Суд України
 • 4.    Система і структура органів прокуратури. Основні напрями діяльності
  прокуратури
 • 5.    МВС і Національна поліція України
 • 6.    Органи досудового розслідування в Україні
 • 7.    Адвокатура України
 • 8.    Нотаріат в Україні
 • 9.    Служба безпеки України
 • 10.  Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол

 • Тема 1. Предмет, система, основні поняття навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

  Самостійна робота – 6 години

  I. Письмово опрацювати наступні нормативно-правові акти:

  1. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.
  2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.
  3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.
  4. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

  II. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Що входить до предмету дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»?
  2. Що таке метод вивчення дисципліни?
  3. Чи входять суди до складу правоохоронних органів?
  4. Що означають і як співвідносяться поняття «законність» і «правопорядок»?
  5. Які законодавчі джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»?
  6. Які ознаки характеризують правоохоронну діяльність?
  7. Які існують основні напрямки правоохоронній діяльності?
  8. Дайте визначення поняття і зміст правопорядку.
  9. Що таке правозахисна діяльність?
  10. Які ознаки характеризують правозахисну діяльність?

  Тема 2. Судова влада в Україні

  Самостійна робота – 6 годин

  I. Законспектувати та вивчити основні положення:

  1. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
  2. Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19.
  3. Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: hhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Верховенство права як засада здійснення правосуддя в Україні.
  2. Незалежність суду як засада здійснення правосуддя в Україні.
  3. Вища рада правосуддя її склад та компетенція.
  4. Вищі спеціалізовані суди в Україні.
  5. Органи суддівського самоврядування їх види та їх повноваження.
  6. Вища кваліфікаційна комісія суддів України, склад та повноваження.
  7. Здійснення правосуддя судом присяжних: історія та сучасність.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Дайте визначення поняття судової влади.
  2. Назвіть основні ознаки правосуддя.
  3. У яких формах здійснюється правосуддя?
  4. Як ви розумієте поняття «засади правосуддя»?
  5. Чому йдеться мова про систему засад, а не про їх сукупність?
  6. Які принципи правосуддя проголошені у міжнародно-правових документах і як вони реалізуються в чинному законодавстві України?
  7. Що таке конституційні засади, назвіть їх?
  8. Розкрийте зміст засад судочинства, закріплених у ст.129 Конституції України.
  9. Які Ви знаєте галузеві засади правосуддя?
  10. Що таке судова ланка?
  11. Що таке судова інстанція?
  12. Які суди складають систему судоустрою України?
  13. Як утворюються місцеві, апеляційні та Вищі спеціалізовані суди?
  14. Які повноваження має Верховний Суд?
  15. Хто може бути присяжним?
  16. Які вимоги ставляться до кандидатів на посаду судді?
  17. Який порядок призначення на посаду судді?
  18. Чим забезпечується незалежність судді?
  19. Як відбувається відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності?
  20. Назвіть вимоги щодо несумісності з посадою судді
  21. Назвіть права та обов’язки у судді
  22. Хто може бути присяжним?
  23. Який орган здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді?


  Тема 3. Конституційний Суд України

  Самостійна робота – 6 годин

  I. Законспектувати Регламент Конституційного Суду України, затвердженого Конституційним Судом України { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Конституційного Суду N 17-р/2009 ( va17p710-09 ) від 24.12.2009 N 23-р/2013 (v023p710-13 ) від 13.06.2013 } // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – №1. – С. 41-65. Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Гарантії незалежності і недоторканності судді Конституційного суду України.

  2. Особливості провадження у справах щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою.

  3. Особливості провадження у справах щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Яка правова основа діяльності Конституційного Суду України?
  2. Які засади діяльності Конституційного Суду України?
  3. Який склад Конституційного Суду України?
  4. Яка організаційна структура Конституційного Суду України?
  5. Який порядок призначення судді Конституційного Суду України?
  6. Що належить до повноважень Конституційного Суду України?
  7. Які гарантії діяльності судді Конституційного Суду України?
  8. Які вимоги до в судді Конституційного Суду України?
  9. Назвіть повноваження судді Конституційного Суду України.
  10. Які форми звернення до Конституційного Суду України?
  11. Назвіть форми конституційного провадження.
  12. Які вимоги ставляться до судді Конституційного Суду України?
  13. Який порядок утворення Конституційного Суду України?
  14. Які повноваження мають голова Конституційного Суду України та його заступники?
  15. Які особливості конституційного провадження в Україні?


  Тема 4. Система і структура органів прокуратури. Основні напрями діяльності прокуратури

  Самостійна робота – 6 годин

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Закону України «Про прокуратуру України» від 14 жовтня 2014 р. із змінами, внесеними згідно із Законами України // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
  2. Додаток до Закону України «Про прокуратуру України» від 14 жовтня 2014 р в редакції Закону від 2 липня 2015 року № 578-VIII // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/578-19.
  3. Положення про класні чини працівників прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. зі змінами, внесеними 15 липня 2015 року // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1795-12.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: статус та повноваження.
  2. Органи прокурорського самоврядування.
  3. Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором.
  4. Представництво інтересів держави в суді прокурором.
  5. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.
  6. Співвідношення конституційних функцій прокуратури та передбачених у Законі України «Про прокуратуру».

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. У чому полягають основні засади організації та діяльності прокуратури?
  2. Яка структура Генеральної прокуратури України?
  3. Яка структура регіональної та місцевої прокуратури?
  4. Який порядок призначення прокурорів на посаду?
  5. У якому порядку і яким чином заохочуються і притягуються до дисциплінарної відповідальності прокурор?
  6. Як присвоюються класні чини прокурору?
  7. Повноваження керівника регіональної прокуратури.
  8. Органи прокурорського самоврядування.
  9. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  10. Дайте визначення поняття «прокурорський нагляд».
  11. Які галузі прокурорського нагляду Ви знаєте?
  12. Назвіть органи прокурорського самоврядування?

  Тема 5. МВС і Національна поліція України

  Самостійна робота – 6 годин

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Розділ VII Загальні засади проходження служби в поліції Закону України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/580-19.
  2. Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF.
  3. Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF.
  4. Стратегія розвитку системи МВС до 2020 року: Затв. Кабінетом Міністрів України від 15 листопада 2017 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Роль Національної поліції України у боротьбі із злочинністю.
  2. МВС України та його структурні підрозділи.
  3. Правовий і соціальний захист працівників поліції та членів їх сімей.
  4. Дисциплінарна відповідальність працівників поліції.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Які основні завдання МВС України?
  2. Які органи входять до структури МВС?
  3. На яких принципах здійснюється діяльність поліції?
  4. Що виступає правовою основою діяльності поліції?
  5. Яка загальна система поліції?
  6. Які функції виконують підрозділи поліції?
  7. Назвіть основні повноваження поліції.
  8. Які вимоги до кандидатів на службу в поліції?
  9. Які види поліцейських заходів, можуть застосовуватися поліцією для виконання покладених на неї завдань?
  10. Назвіть вимоги до поліцейського заходу.
  11. У якому порядку застосовуються фізична сила, спеціальні засоби і вогнепальна зброя?
  12. Назвіть гарантії, що спрямовані на правовий і соціальний захист працівників поліції та членів їх сімей.
  13. Які спеціальні звання і в якому порядку встановлюються поліцейським?

  Тема 6. Органи досудового розслідування в Україні

  Самостійна робота – 6 годин

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. № 696 // [Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17.
  2. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України від 6 квітня 2016 р. № 139 [Електронний ресурс]. Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.
  3. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 14 квітня 2016 р. № 296 [Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16.
  4. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. № 570 [Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Засади організаційної побудови і діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України.
  2. Вимоги до кандидатів на посаду слідчого.
  3. Повноваження слідчого.
  4. Гарантії процесуальної незалежності та самостійності діяльності слідчого.
  5. Повноваження керівника органу досудового розслідування.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Дайте визначення досудового розслідування. У чому полягає його сутність?
  2. Які приводи та підстави для початку досудового розслідування встановленні чинним КПК?
  3. Назвіть процесуальні форми досудового розслідування, передбаченні КПК?
  4. Що таке підслідність та які її види?
  5. Охарактеризуйте процесуальне положення слідчого органу досудового розслідування.
  6. Розкрийте процесуальне положення керівника органу досудового розслідування.
  7. Назвіть органи досудового розслідування в Україні.
  8. У чому полягає процесуальна незалежність та самостійність діяльності слідчого?
  9. У чому полягає сутність нерозголошення даних досудового розслідування?
  10. Назвіть повноваження слідчого органів досудового розслідування.
  11. Укажіть передбаченні законом строки досудового розслідування та порядок їх продовження.
  12. У чому полягає процесуальна незалежність та самостійність діяльності слідчого?
  13. У чому полягає сутність нерозголошення даних досудового розслідування?
  14. У чому полягає сутність презумпції невинуватості як засада діяльності слідчого?

  Тема 7. Адвокатура України

  Самостійна робота – 8 годин

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
  2. Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.
  3. Постанову Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 року № 465 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 110 від 11.03.2015, № 1048 від 21.12.2016, № 1049 від 20.12.2017} // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF.
  4. Наказ Міністерства юстиції України від 26.02. 2014 № 386/5 «Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 920/5 від 13.06.2014 № 1960/5 від 13.10.2015}// Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Виникнення і розвиток адвокатури в Україні.
  2. Безоплатна правова допомога в Україні.
  3. Статус іноземних адвокатів в Україні.
  4. Гарантії адвокатської діяльності.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Дайте визначення поняття «адвокат» і охарактеризуйте порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
  2. Які підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю?
  3. Що входить до змісту поняття «адвокатська таємниця»?
  4. Дайте визначення поняття «стандарти адвокатської діяльності».
  5. Який склад, порядок формування і повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури?
  6. Який порядок допуску адвоката до участі в кримінальному провадженні?
  7. Як регулюється діяльність адвокатських об’єднань?
  8. Який склад, порядок формування і повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури?
  9. Який порядок допуску адвоката до участі в кримінальному провадженні?
  10. Як можна класифікувати права адвоката у кримінальному процесі України?
  11. Які види правової допомоги та в якому порядку можуть бути наданні адвокатом юридичній особі?

  Тема 8. Нотаріат в Україні

  Самостійна робота – 6 години

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 880/5 від 14.06.2012№ 1951/5 від 26.12.2012 № 888/5 від 15.05.2013 № 289/5 від 07.02.2014 № 563/5 від 25.03.2014 № 806/5 від 23.05.2014 № 1949/5 від 20.11.2014 № 466/5 від 31.03.2015 № 454/5 від 30.03.2015 № 235/5 від 27.01.2016 № 957/5 від 24.03.2017 № 3851/5 від 04.12.2017} // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12.
  2. Наказ Міністерства юстиції України від 22.03.2011 N 871/5 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1922/5 (z2182-12) від 24.12.2012}// Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11.
  3. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5 «Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності» {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1237/5 (z1428-12) від 20.08.2012 № 1025/5 (z0712-14) від 26.06.2014} // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення.
  2. Підстави та порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.
  3. Нотаріальна палата України, її засади, мета, повноваження та функції.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Система нотаріальних органів в Україні.
  2. Завдання органів нотаріату.
  3. Нормативно-правове забезпечення організації та діяльності органів нотаріату.
  4. Правове регулювання діяльності нотаріату.
  5. Державна нотаріальна контора.
  6. Державний нотаріальний архів.
  7. Правове становище нотаріуса.
  8. Вимоги, що ставляться до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю.
  9. Повноваження державних нотаріусів.
  10. Повноваження приватних нотаріусів.
  11. Таємниця вчинення нотаріальних дій.
  12. Повноваження посадових осіб, які уповноважені вчиняти окремі нотаріальні дії.
  13. Відповідальність нотаріуса.
  14. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх структура і повноваження.
  15. Органи юстиції і їх роль у організації нотаріальної діяльності.
  16. Українська нотаріальна палата.

  Тема 9. Органи безпеки України

  Самостійна робота – 6 години

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Закону України від 25 березня 1992 р. «Про Службу безпеки України» зі змінами, внесеними 23 грудня 2015 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.

  2. Закон України від 26 грудня 2002 р. «Про контррозвідувальну діяльність» зі змінами та допов. станом на 23 лют. 2017 р. // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15.

  3. Закон України від 21 червня 2018 р. «Про національну безпеку України» // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

  II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  1. Особливості соціального і правового захисту працівників СБУ.
  2. Колегія Служби безпеки України, її склад і повноваження.
  3. Роль СБУ у боротьбі зі злочинністю.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Яка структура Закону України «Про Службу безпеки України»?
  2. Які завдання покладаються на Службу безпеки України?
  3. Яка система органів Служби безпеки України?
  4. Яку роль відіграє Колегія СБУ?
  5. Які є повноваження у Служби безпеки України?
  6. Які існують гарантії, спрямовані на соціальний і правовий захист працівників СБУ?

  Тема 10. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол

  Самостійна робота – 6 години

  I. Законспектувати основні положення:

  1. Постанови Кабінету Міністрів України № 555 від 30 вересня 1992 р. «Про вступ України до Інтерполу» // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-92-%D0%BF.
  2. Постанову Кабінету Міністрів України № 220 від 25 березня 1993 р. «Про Національне центральне бюро Інтерполу» { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 ( 532-2012-п ) від 13.06.2012 N 968 ( 968-2017-п ) від 13.12.2017} // Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF.

   II. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:

  3. Нормативно-правове регулювання діяльності НЦБ Інтерполу в Україні.
  4. Принципи діяльності Інтерполу в Україні.
  5. Моральні засади діяльності НЦБ Інтерполу в Україні.
  6. Принципи діяльності Інтерполу.

  III. Опрацювати питання для самоконтролю:

  1. Які завдання є основними для Укрбюро Інтерполу?
  2. На який орган покладаються повноваження Укрбюро Інтерполу?
  3. Які суб’єкти виступають сторонами взаємодії по лінії Інтерполу?
  4. Історичні особливості створення Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу.