Національна академія внутрішніх справ

Кафедра теорії держави та права
Мультимедійний навчальний посібник
Правові системи сучасності

ВСТУП

Провідною тенденцією розвитку сучасного світу стає зростаюча роль науки і дослідницької діяльності щодо вивчення різних процесів та явищ, які відбуваються на планеті. Не стало виключенням і вивчення існування інститутів суспільного управління – держави та права, що є головними чинниками регулювання життя як суспільства, так і індивіда в будь-якому суспільстві. Сучасний період розвитку людства характеризується, з одного боку, розширенням зв’язків між різними країнами світу, посиленням міграційних процесів, науково-технічним прогресом, розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, а з іншого – прагненням до збереження національної самобутності, формуванням регіонального підходу, і відповідно розширенням регіональної політики та співпраці, що не може не впливати й на правову взаємодію між учасниками світового співтовариства.

У свою чергу це визначає й зростання значення дослідницької діяльності в галузі вивчення різних правових систем, зокрема підвищення освітнього значення такої навчальної дисципліни як «Правові системи сучасності». Варто зауважити, що зростання глобалізації і вплив її на розвиток економіки свідчать, що в сучасний період простежується тенденція зближення національних правових систем та їх інститутів. Панівними положеннями в цьому процесі є зближення правових систем у питаннях захисту прав і свобод людини, турбота про її соціальну захищеність, верховенства права, визначення домінуючими пріоритетами загальнолюдських цінностей, створення громадянського суспільства, розбудови правової держави тощо. Однак це не означає зникнення особливостей, що притаманні тим чи іншим правовим системам, й які з часом лише поглиблюються, підкреслюючи унікальність і своєрідність національних особливостей різних держав.

Навчальна дисципліна «Правові системи сучасності» присвячена вивченню основних характерних рис правових систем через відповідну їх типологію, що дозволяє сформувати уявлення про сучасну юридичну карту світу. Опанування цієї навчальної дисципліни надає можливість пізнати зміст наукових категорій «правова система», «правова сім’я», «правовий тип», розуміти явища і тенденції розвитку правових систем сучасності, сутність основних закономірностей правового розвитку, форми і механізми міжнародної взаємодії сучасних правових систем, місце правової системи України у глобальних правових процесах.

У межах цього посібника навчальний матеріал структуровано відповідно до основних тем, які традиційно охоплюються програмою навчальної дисципліни «Правові системи сучасності». Насамперед розкривається сутність категорії правова система через визначення її поняття та структури, розглядаються основні науково-методологічні засади типології правових систем як пізнавального процесу, що сприяє дослідженню природи, закономірностей виникнення, розвитку та функціонування правових систем різних держав світу.

У розділах, які присвячені характеристиці основних правових сімей сучасності, матеріал посібника подається відповідно до певних загальноприйнятих в юридичній науці параметрів їх дослідження, а саме історії формування та періодизації розвитку права, його структури, характеру норми права, системи джерел права в межах певної правової сім’ї.