РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Програма навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні технології.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі дисципліни: “Конституційне право”, “Безпека життєдіяльності та охорона праці”; “Українська мова професійного спрямування”;

забезпечувані дисципліни: “Інформаційне забезпечення ОВС”; “Правова статистика”; “Юридичне документознавство”; “Основи управління в ОВС”; “Оперативно-розшукова діяльність”.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання курсантам знань з основ інформаційних технологій, а також формування у них професійних навичок та вмінь щодо використання можливостей сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки, які необхідні їм для самостійного несення служби з охорони публічного порядку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти перших курсів академії повинні:

знати:

– основні поняття інформаційних технологій;

– базові характеристики сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки, що використовуються в діяльності поліції;

– призначення та можливості основного програмного забезпечення сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки;

– вимоги щодо оформлення службової документації в діяльності поліції та можливості їх реалізації за допомогою сучасних інформаційних технологій;

– основні можливості використання окремих інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції;

– техніку безпеки та вимоги захисту інформації під час користування сучасними мобільними засобами обчислювальної техніки;

вміти:

– використовувати можливості основного програмного забезпечення сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки під час самостійного несення служби з охорони публічного порядку;

– використовувати можливості окремих інформаційно-пошукових систем поліції в своїй оперативно-службовій діяльності;

– використовувати можливості сучасних інформаційних технологій щодо оформлення службової документації.


Структура навчальної дисципліни

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій

Мета, завдання, структура та зміст дисципліни. Нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності. Основні поняття інформаційних технологій.

Сучасні мобільні засоби обчислювальної техніки. Призначення та їх основні характеристики. Техніка безпеки при роботі з ними.

Поняття та структура програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки. Загальна характеристика операційних систем Windows, Linux, Android. Поняття та призначення основного прикладного програмного забезпечення сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки.

Поняття комп’ютерних вірусів. Основні антивірусні програми.

Поняття архівації. Основні програми-архіватори.

Вимоги щодо захисту інформації під час користування сучасними мобільними засобами обчислювальної техніки.

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

Класифікація та функції систем підготовки текстів.

Основні можливості текстового процесору Microsoft Word щодо створення службової документації. Особливості створення рапорту, довідки, доповідної записки, пояснювальної записки, службового листа, плану, акту, звіту тощо згідно вимог щодо оформлення службової документації в діяльності поліції.

Сканерні системи обробки текстів. Сучасні системи перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

Поняття системи централізованого управління нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ». Можливості центру прийняття та реєстрації повідомлень (служби «102» та онлайн-сервісу 102kiev.com.ua) про правопорушення та події на єдиній інформаційній базі. Можливості диспетчерського центру управління нарядами поліції по попередженню правопорушень та розкриттю злочинів по «гарячих слідах». Поняття геоінформаційної системи (електронної карти міста). Можливості визначення місцезнаходження наряду за допомогою системи супутникового GPS-позиціювання та стільникового оператора телефонної мережі. Використання геоінформаційної системи для прокладки маршрутів до місця події.

Робота з розшуковими обліками на веб-порталі МВС України. Пошук за установочними даними зниклих громадян та осіб, які переховуються від органів влади. Формування запитів щодо культурних цінностей, мобільних телефонів, транспортних засобів, зброї, що розшукуються.

Робота з правовими інформаційно-пошуковими системами "Законодавство України", " Ліга-Закон", "Нормативні акти України" та ін.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS – 1 Галузь знань: Право (08)

Нормативна

Спеціальність: Право (081)
Кількість розділів – 1 Спеціалізація:
міліція громадської безпеки;
експертно-криміналістичні підрозділи

Рік підготовки:

Індивідуальне завдання ____ 1-й

Загальна кількість годин – 30

Семестр

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи – 2
Ступінь вищої освіти:
бакалавр

2 год.

год.

Семінарські

-

год.

Практичні

10 год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2/3

для заочної форми навчання – 0

3. Структура залікового кредиту (тематичний план)

Назва розділів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Всього

у тому числі

всього

у тому числі

л

п

с

С.р.

л

п

с

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій

8

2

-

-

6

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

12

-

6

-

6

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

10

-

4

-

6

Усього годин

30

2

10

-

18

4. Плани семінарських та практичних занять

Плани семінарських занять

(не заплановано)

Плани практичних занять

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

Питання до практичного заняття:

 1. Основні вимоги до оформлення службової документації.
 2. Основні можливості текстового процесора Microsoft Word.
 3. Виконання практичних завдань.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

Питання до практичного заняття.

 1. Основні можливості використання окремих інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції.
 2. Основні можливості правових інформаційно-пошукових систем.
 3. Виконання практичних завдань.

5. Завдання самостійної роботи

5.1. Практикум

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення

інформаційних технологій

Теми рефератів

 1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності.
 2. Сучасні мобільні засоби обчислювальної техніки.
 3. Програмно-математичні основи роботи комп’ютера.
 4. Основи комп’ютерної вірусології.
 5. Основи архівації даних.
 6. Основи захисту інформації.

Завдання для самостійного вивчення (6 год.)

Ознайомитися з лекційними матеріалами, рекомендованою літературою та навчально-методичними матеріалами з цієї теми, які представлені на веб-порталі академії та в навчально-методичних аудиторіях кафедри.

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

Теми рефератів

 1. Написання макросів у Microsoft Word.
 2. Робота з табличними формулами у Microsoft Word.
 3. Недокументовані можливості Microsoft Word.

Завдання для самостійного вивчення (6 год.)

 1. Робота з колонтитулами. Пошук та заміна необхідної інформації у тексті. Макропослідовності. Робота з меню "Вставка". Використання програми перевірки українського правопису "Рута" та програми перекладу "Плай".
 2. Робота з таблицями.
 3. Використання графіки. Перегляд і друкування документів.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції.

Правові інформаційно-пошукові системи

Теми рефератів

 1. Можливості інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції.
 2. Формування та використання інформаційних ресурсів поліцією відповідно до Закону України "Про Національну поліцію".
 3. Види сучасних правових інформаційно-пошукових систем.
 4. Основні сервісні функції правових інформаційно-пошукових систем.

Завдання для самостійного вивчення (6 год.)

 1. Практична робота з правовими інформаційними системами «Ліга-Закон» та «Нормативні акти України».
 2. Практична робота з окремими розшуковими обліками на веб-порталі МВС України.
 3. Можливості міжвідомчих інформаційних систем правоохоронних органів України у боротьбі зі злочинністю.

5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій

 1. Визначення інформації.
 2. Властивості інформації.
 3. Види інформації.
 4. Двійкова система обчислення. Одиниці вимірювання інформації.
 5. Кодування числової, текстової, графічної та звукової інформації.
 6. Архітектура комп’ютера, основні поняття.
 7. Класифікація та покоління комп’ютерів.
 8. Сучасні периферійні пристрої та апаратні засоби мультимедіа.
 9. Техніка безпеки при роботі з засобами обчислювальної техніки.
 10. Поняття комп’ютерних вірусів. Основні антивірусні програми.
 11. Поняття архівації. Основні програми-архіватори.
 12. Вимоги щодо захисту інформації під час користування сучасними мобільними засобами обчислювальної техніки.

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

 1. Які існують текстові редактори та їх основні функції?
 2. Особливості введення і редагування тексту у Microsoft Word.
 3. Переміщення за текстом та виділення фрагментів тексту за допомогою клавіатури та "миші".
 4. Використання панелі “Стандартная”.
 5. Основні операції форматування тексту.
 6. Робота з шрифтами.
 7. Особливості роботи з вікнами документів.
 8. Для чого використовується розрив сторінки?
 9. Що таке колонтитули і де вони застосовуються?
 10. Як розбити текст на колонки?
 11. Що таке виноски, які вони бувають?
 12. Створення буквиці.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції.

Правові інформаційно-пошукові системи

 1. Для чого створюються інформаційно-пошукові системи? Наведіть їх класифікацію.
 2. Яким чином здійснюється пошук інформації в Internet?
 3. Які інформаційно-пошукові системи поліції в сфері боротьби зі злочинністю Ви знаєте?
 4. Які міжвідомчі інформаційні системи правоохоронних органів України у боротьбі зі злочинністю Ви знаєте?
 5. Які інформаційні ресурси поліція формує та використовує відповідно до Закону України "Про Національну поліцію"?
 6. Загальна характеристика правових інформаційно-пошукових систем "Ліга-Закон", "Нормативні акти України" та ін.
 7. Режими пошуку інформації у правових інформаційно-пошукових системах. Реквізити для пошуку інформації.
 8. Які інформаційно-пошукові системи з законодавства найбільш поширені в Україні?
 9. Можливості систем щодо тиражування та корегування нормативних документів.
 10. Які дії може виконати користувач після знайдення інформації?

6. Індивідуальні завдання

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій

Практична робота з основними антивірусними програмами (Dr.Web, Kaspersky Internet Security для всіх пристроїв, Avira Antivirus, Avast).

Практична робота з основними програмами-архіваторами (WinZip, WinRAR).

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

Практична робота зі сканерними системами обробки текстів (FineReader, FastStone Image Viewer).

Практична робота з сучасними системами перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії (онлайн перекладачі).

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

Практична робота з правовою інформаційною системою «Ліга-Закон».

7. Методи навчання та контролю

Процес вивчення дисципліни передбачає використання спеціальної літератури, навчально-методичних матеріалів, спеціальних технічних та програмних засобів у спеціально обладнаних комп’ютерних навчальних класах тощо. Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних та практичних занять. Кожне практичне заняття в навчальній групі курсантів проводиться з розподілом навчальної групи на 2 підгрупи. Для кожного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань щодо написання окремих програм, опрацювання рекомендованих літературних джерел, законодавчих та відомчих нормативних актів. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації курсантів. Така самостійна робота повинна бути врахована основним розкладом занять і проводитися в комп’ютерних класах, укомплектованих локальними комп’ютерними мережами з відповідним програмним забезпеченням та підключенням до Internet.

8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

Тема 1. Основні поняття та апаратно-програмне забезпечення
інформаційних технологій

 1. Нормативно-правове забезпечення дисципліни.
 2. Надати визначення “інформаційних технологій” та “інформації”.
 3. Властивості та види інформації.
 4. Які одиниці вимірювання інформації?
 5. Наведіть класифікацію комп’ютерних систем.
 6. З чого складається обчислювальна система комп’ютера?
 7. Що таке структурна блок-схема комп’ютера?
 8. Класифікація та особливості пристроїв введення-виведення інформації.
 9. Які вимоги техніки безпеки при роботі з комп’ютерними засобами?
 10. Основні складові комп’ютерної системи та їх призначення.
 11. Основні характеристики комп’ютера.
 12. Наведіть класифікацію груп клавіш клавіатури комп’ютера.
 13. Основні комбінації клавіш та їх призначення.
 14. Сучасні мобільні засоби обчислювальної техніки. Призначення та їх основні характеристики.
 15. Що таке файлова система?
 16. На які складові поділяється програмне забезпечення? Їх призначення.
 17. Що таке програми-оболонки? Наведіть їх класифікацію.
 18. Що таке операційна система?
 19. Які особливості організації файлової системи операційних систем?
 20. Загальна характеристика операційних систем Windows, Linux, Android.
 21. Мультимедійні можливості Windows. Дії користувача в аварійних ситуаціях.
 22. Які вбудовані додатки та утиліти Ви знаєте? Особливості їх використання.
 23. Як проходить підготовка магнітних дисків до роботи? Які існують утиліти для захисту та відновлення інформації на носіях?
 24. Надайте визначення архівації файлів. Класифікація та особливості використання програм упакування та розпакування файлів.
 25. Що таке комп’ютерний вірус? Наведіть їх класифікацію.
 26. Види, призначення та особливості використання основних антивірусних програм.
 27. Пристрої введення-виведення інформації.
 28. Допоміжні пристрої комп’ютера.
 29. Види носіїв комп’ютерної інформації, їх основні характеристики.
 30. Призначення жорсткого диску, будова та основні характеристики.
 31. Класифікація, призначення флеш-карт та основні правила по їх користуванню.
 32. Основи організації роботи на комп’ютері у режимі користувача.
 33. Чинники, що мають істотний вплив на роботу комп’ютерної системи.
 34. Пояснити, що таке “програмний принцип” роботи комп’ютера.
 35. Поняття та призначення основного прикладного програмного забезпечення сучасних мобільних засобів обчислювальної техніки.
 36. Вимоги щодо захисту інформації під час користування сучасними мобільними засобами обчислювальної техніки.

Тема 2. Оформлення службової документації з використанням текстових процесорів. Текстовий процесор Microsoft Word

 1. Які існують текстові редактори та їх основні функції?
 2. Основні можливості текстового процесору Microsoft Word щодо створення службової документації.
 3. Особливості введення і редагування тексту у Microsoft Word.
 4. Переміщення за текстом та виділення фрагментів тексту за допомогою клавіатури та "миші".
 5. Використання панелі “Стандартная”.
 6. Основні операції форматування тексту.
 7. Робота з шрифтами.
 8. Особливості роботи з вікнами документів.
 9. Для чого робиться розрив сторінки?
 10. Що таке колонтитули і де вони застосовуються?
 11. Як розбити текст на колонки?
 12. Що таке виноски, які вони бувають?
 13. Створення буквиці.
 14. Для чого потрібні таблиці?
 15. Як вставити таблицю потрібної конфігурації?
 16. Як з'єднати декілька комірок таблиці?
 17. Як поділити комірку таблиці?
 18. Форматування тексту в таблиці.
 19. Використання графічних засобів при оформленні таблиць.
 20. Які графічні об’єкти можна розмістити в документі MS Word?
 21. Використання графічних засобів при оформленні таблиць.
 22. Для чого потрібні маркери розмірів графічного об’єкта та як користуватися ними?
 23. Як скопіювати, перемістити, вставити або видалити графічний об’єкт?
 24. Як використовується панель інструментів “Рисование” при створенні графічних об’єктів?
 25. Особливості створення рапорту, довідки, доповідної записки, пояснювальної записки, службового листа, плану, акту, звіту тощо згідно вимог щодо оформлення службової документації в діяльності поліції.
 26. Сканерні системи обробки текстів.
 27. Сучасні системи перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії.

Тема 3. Використання інформаційно-пошукових систем в діяльності поліції. Правові інформаційно-пошукові системи

 1. Для чого створюються інформаційно-пошукові системи? Наведіть їх класифікацію.
 2. Яким чином здійснюється пошук інформації в Internet?
 3. Які інформаційно-пошукові системи Ви знаєте?
 4. Поняття системи централізованого управління нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ».
 5. Можливості центру прийняття та реєстрації повідомлень (служби «102» та онлайн-сервісу 102kiev.com.ua) про правопорушення та події на єдиній інформаційній базі.
 6. Можливості диспетчерського центру управління нарядами поліції по попередженню правопорушень та розкриттю злочинів по «гарячих слідах».
 7. Поняття геоінформаційної системи (електронної карти міста).
 8. Можливості визначення місцезнаходження наряду за допомогою системи супутникового GPS-позиціювання та стільникового оператора телефонної мережі.
 9. Використання геоінформаційної системи для прокладки маршрутів до місця події.
 10. Розшукові обліки на веб-порталі МВС України.
 11. Бази даних нормативно-правових документів в Internet.
 12. Загальна характеристика правових інформаційно-пошукових систем "Законодавство України", " Ліга-Закон", "Нормативні акти України" та ін.
 13. Режими пошуку інформації у правових інформаційно-пошукових системах. Реквізити для пошуку інформації.
 14. Які інформаційно-пошукові системи по законодавству найбільш поширені в Україні?
 15. Які дії може виконати користувач після знайдення інформації?

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

40%

100%

20%

20%

20%

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

A

відмінне виконання

85-89

добре

B

вище середнього рівня

75-84

C

загалом хороша робота

66-74

задовільно

D

непогано

60-65

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59

незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1-34

F

необхідне повторне вивчення курсу

10. Рекомендована література

Законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти України:

Закони України:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2004, 2011, 2013, 2014 років) / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України від 13 січня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 313.
 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року
  (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2003, 2004, 2008, 2010-2015 років) / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – ст. 93.
 4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2005, 2014, 2015 років) / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 275.
 5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05 липня 1994 року (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2004, 2005, 2009, 2014 років) / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 286.
 6. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 року (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2012-2015 років) / Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
 7. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року / Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.
 8. Про Національну програму інформатизації: Закон України
  від 04 лютого 1998 року (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2001, 2010, 2012 років) / Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181.
 9. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року
  (із змінами, внесеними згідно із Законами України 2004-2007, 2010-2015 років) / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155.
 10. Укази Президента України:

 11. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних: Указ Президента України від 24 вересня 2001 року № 891.
 12. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928.
 13. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5.
 14. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

 15. Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733.
 16. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України
  від 08 квітня 2009 року № 321.
 17. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2011 року № 1269.
 18. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 травня 2003 року № 259-р.
 19. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року № 5.
 20. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401.
 21. Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року № 326.
 22. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України
  від 10 вересня 2003 року № 1433.
 23. Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 253.
 24. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.
 25. Відомчі акти МВС України:

 26. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650.
 27. Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України: Наказ МВС України від 05 листопада 2012 року № 1010.
 28. Навчальна та наукова література:

 29. Автоматизовані системи. Терміни та визначення: ДСТУ 2226-93. – (Національний стандарт України).
 30. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: [учебник для вузов] / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с.
 31. Воробієнко П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: [підр. для вищих навч. закл.] / Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.
 32. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: [навч. посіб.] / Л. М. Дибкова. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.
 33. Іщенко О. М. Від арифмометра до високих технологій. До 40-ї річниці створення інформаційної служби Міністерства внутрішніх справ України. Том 1 / Іщенко О. М., Черних С. П., Аршинов І. А. – З.: Просвіта, 2012. –472 с.
 34. Комп’ютерні мережі в діяльності внутрішніх справ: [навч. посіб.] / Кудінов В. А., Пакриш О.Є., Смаглюк В. М., Хахановський В. Г. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 272 с.
 35. Крыгин С. В. Подготовка документов в Microsoft Word 2010: [учеб.-практич. пособ.] / С. В. Крыгин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2011. – 70 с.
 36. Мірошниченко П. П. Word 2010. Создание и редактирование текстовых документов / Мірошниченко П. П., Голицин А. И., Прокди Р. Г. – М.: Наука и техника, 2010. – 487 с.
 37. Несен А. В. Microsoft Word 2010. От новичка к профессионалу / А. В. Несен. – М.: Солон-Пресс, 2011. – 370 с.
 38. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / [Швець М., Антоненко С., Брижко В. та ін.]; кер. авт. кол-ва М. Швець; за ред. В. Дурдинця, В. Зайчука, В. Тація. – К.: Навчальна книга, 2005. – 639 с.
 39. Системна інформатизація правоохоронної діяльності / [М. Швець, С. Антоненко, В. Буржинський та ін.]; за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова, М. Швеця. – [Кн. 1]. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 287 с.
 40. Сурядный А. С. Word 2010. Лучший самоучитель / А. С. Сурядный. – М.: АСТ Москва, 2010. – 232 с.
 41. Хахановський В. Г. Інформаційні технології в правозастосовній практиці: [навч. посіб.] / Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 112 с.
 42. Інтернет-ресурси:

 43. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/159-2012-11-05-17-54-21.html.
 44. Відомості про Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/node/125.
 45. Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://uk.wіkіpedіa.org/wіkі.
 46. Головний правовий портал України “Ліга-Закон” [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ligazakon.ua.
 47. Денисова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/817.
 48. Журнал “Правова інформатика” [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bod.kіev.ua/jurnal/ іndex.htm.
 49. Інформатика: [мульт. навч. посіб.] / Кудінов В. А., Миронець Ю. А., Хахановський В.Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naiau.kiev.ua/mnp/pravoznavstvo/Informatuka/index.html.
 50. Інформаційна система: основні поняття [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.net/8_3759_Informatsiyna-sistema-osnovni-ponyattya.html.
 51. Інформаційні технології: Матеріал з Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційні технології.
 52. Інформаційно-пошукова система “Законодавство України” на сайті Верховної ради України [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://portal.rada.gov.ua.
 53. Класифікація комп’ютерів [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://te.zavantag.com/docs/2603/index-5063.html
 54. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mvs.gov.ua.
 55. Офіційний веб-портал Національної академії внутрішніх справ [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naіau.kіev.ua.
 56. Планшетні комп’ютери: характеристики та можливості застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://oleg665.blogspot.com.
 57. Продукты Google [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.google.com.ua/іntl/ru/about/products.
 58. Рынок смартфонов в Украине вырос почти на 70% [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://rus.newsru.ua/finance/29nov2011/smart.html.
 59. Уведення в інформаційні системи [Електронний рecуpc]. – Режим доступу до ресурсу: http://shkolniktut.ru/uchitelyam/lektsii-informatsii-ni-sistemi-i-tehnologii-obliku-ukr/?singlepage=1.
 60. Яремко Л. Інформаційні технології: види та інструменталі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://webstyletalk.net/node/883