Навчальна та наукова література

 1. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України: [навч. посіб.] / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 121 с.
 2. Інформатика в юридичній діяльності (частина 1) [Текст]: підручник / [Кудінов В. А., Хахановський В. Г., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. редакцією В. А. Кудінова – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. - 256 с.
 3. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень : [підручн.] / [В.В. Бірюков, В.Г. Хахановський, В.С. Бондар, С.В. Шалімов]. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 288 с.
 4. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. Симоновича С.В. –СПб: Питер, 2012. –688 с.
 5. Комп’ютерні технології у діяльності органів внутрішніх справ України (Загальна частина): [посіб.] / [Хахановський В.Г., Кудінов В.А., Грищенко О.І. та ін.] – К.: КНУВС, 2006. – 368 с.
 6. Кудінов В. А. Інформатика та обчислювальна техніка: основні поняття, терміни та визначення / Навчально-практичний посібник. – К.: Видавництво НАВСУ, 2003. – 96 с.
 7. Кудінов В. А. Інформаційне забезпечення ОВС : [навч. посіб.] / Кудінов В. А. , Смаглюк В. М., Хахановський В. Г. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 108 с.
 8. Крыгин С. В. Подготовка документов в Microsoft Word 2010: [учебно-практическое пособ.] / С. В. Крыгин – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2011. – 70 с.
 9. Методичні рекомендації щодо алгоритму дій користувачів з організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України. – К.: ДІАЗ МВС України, 2014. – 81 с.
 10. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України від 22.04.2013 № 6759/Дв. – К.: ДІАЗ МВС України, 2013. – 19 с.
 11. Мирошниченко П. П. Word 2010. Создание и редактирование текстовых документов / [П. П. Мирошниченко, А. И. Голицын, Р. Г. Прокди] – М.: Наука и техника, 2010. – 487 с.
 12. Несен А. В. Microsoft Word 2010. От новичка к профессионалу / А. В. Несен. – М.: Солон-Пресс, 2011. – 370 с.
 13. Практикум по информатике: Учебное пособие для вузов(+CD) / [Кочурова Е.Г., Титова Ю.Ф., Макарова Н.Ф.] Под. ред. проф. Н. В. Макаровой. . –СПб: Питер, 2013. –320 с.
 14. Системна інформатизація правоохоронної діяльності / [М. Швець, С. Антоненко, В. Буржинський та ін.]; за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова, М. Швеця. – [Кн. 1]. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 287 с.
 15. Сурядный А. С. Word 2010. Лучший самоучитель / А. С. Сурядный. – М.: АСТ Москва, 2010. – 232 с.