Навчально-методичні матеріали

Завдання для самостійної роботи


ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ГЕНЕЗИС, СУЧАСНИЙ СТАН,

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ

 1. Проаналізуйте географічні чинники формування юридичної компаративістики.
 2. Визначте відмінності юридичної компаративістики від порівняльного аналізу як метода юридичної науки.
 3. Встановіть залежність активізації компаративістських досліджень від стану міжнародних відносин країн світу.
 4. Поясніть міждисциплінарний статус юридичної компаративістики.
 5. Надайте загальну характеристику викладання юридичної компаративістики в європейських університетах.
 6. Проаналізуйте рішення міжнародних конгресів порівняльного правознавства та їх роль для розвитку юридичної науки.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ. ТИПОЛОГІЯ

ПРАВОВИХ СИСТЕМ

 1. Проаналізуйте різноманітні підходи до визначення поняття «правова система».
 2. Наведіть історіографію підходів до типології правових систем світу.
 3. Встановіть співвідношення порівняльно-правових досліджень правових систем і правових сімей.
 4. Схематично зобразіть співвідношення рівнів правової системи.
 5. Графічно визначте структуру правової системи.
 6. Схематично відобразіть співвідношення понять правової системи, системи права та правової сім’ї.

ТЕМА 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА

 1. Визначте вплив різних філософських течій на розвиток національних правових систем країн Європи.
 2. Встановіть спільне та відмінне між романською та германською підгрупами романо-германської правової сім’ї.
 3. Розкрийте відмінність між прецедентом загального права та інтерпретаційним прецедентом.
 4. Окресліть взаємозв’язок матеріального та процесуального права в англо-американській правовій сім’ї.
 5. Визначте спільне та відмінне континентального та скандинавського права.
 6. Опишіть правову систему будь-якої країни Європейського континенту (на власний вибір) за основними критеріями (історичний генезис, система права, структура права, форми (джерела) права).

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СИСТЕМИ РЕЛІГІЙНОГО, ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЗВИЧАЄВОГО

ПРАВА

 1. Охарактеризуйте значення іджми у правозастосовній діяльності мусульманських держав.
 2. Встановіть співвідношення між поняттями «мусульманське право» та «право мусульманської держави» (з наведенням прикладів відповідних країн).
 3. Визначте відмінність між Кораном і Сунною як основними джерелами мусульманського права.
 4. Виявіть шляхом співставлення загальне та особливе в мусульманському та звичаєво-традиційному праві.
 5. Проаналізуйте етапи формування права країн Африки.
 6. Охарактеризуйте вплив колишнього колоніального статусу на правові системи Африки.

ТЕМА 5. ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. СПІВВІДНОШЕННЯ

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА КРАЇН СВІТУ

 1. Визначити показники, за якими здійснюється дослідження співвідношення міжнародно-правових і національних правових документів.
 2. Проаналізувати теорію Г. Кельзена стосовно усунення протиріч між національним законодавством і міжнародним правом.
 3. Визначити співвідношення таких понять: «гармонізація права», «уніфікація права», «правова конвергенція» і «правова аккультурація».
 4. Охарактеризуйте вплив глобалізації на сучасні правові системи світу.
 5. Проаналізуйте правову систему Європейського Союзу.
 6. Розкрийте структуру системи джерел права Європейського Союзу.