Навчально-методичні матеріали

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Юридична компаративістика».
 2. Предмет юридичної компаративістики як науки та навчальної дисципліни.
 3. Умови формування юридичної компаративістики як автономної науки.
 4. Етапи виникнення, становлення та розвитку юридичної компаративістики як юридичної науки.
 5. Античне порівняльне право та значення його методології для сучасного порівняльного правознавства.
 6. Наукові здобутки епохи Просвітництва в історії формування юридичної компаративістики.
 7. Національні особливості формування юридичної компаративістики в різних країнах світу.
 8. Історія формування порівняльного правознавства в Україні.
 9. Складові юридичної компаративістики як юридичної науки.
 10. Основні проблеми сучасних порівняльно-правових досліджень.
 11. Сучасний стан і тенденції розвитку юридичної компаративістики.
 12. Функції юридичної компаративістики.
 13. Значення юридичної компаративістики для підготовки магістрів права.
 14. Місце та роль юридичної компаративістики в системі юридичних наук.
 15. Мережа суб’єктів компаративістських наукових досліджень.
 16. Огляд підходів до методології юридичної компаративістики.
 17. Методологія юридичної компаративістики.
 18. Класифікація методів, які використовуються при проведенні порівняльно-правових досліджень.
 19. Особливості та структура порівняльно-правового метода.
 20. Методологічні можливості порівняльно-правового метода.
 21. Поняття і структура національної правової системи.
 22. Нормативна підсистема правової системи.
 23. Ідеологічна підсистема правової системи.
 24. Інституціональна підсистема правової системи.
 25. Характеристика динамічних компонентів правової системи.
 26. Юридична практика як елемент правової системи: поняття, структура, види.
 27. Функції правової системи.
 28. Правова сім’я: поняття та критерії класифікації.
 29. Історія компаративістських досліджень правових сімей.
 30. Сучасні підходи до типології правових систем.
 31. Правова система, система права та правова сім’я: аспекти співвідношення.
 32. Правові кола: поняття та критерії класифікації. Правовий стиль і його складові.
 33. Спільне і відмінне в концепціях Р. Давида та К. Цвайгерта і Х. Кьотца.
 34. Система форм (джерел) права сучасності.
 35. Основні характеристики романо-германської правової сім’ї.
 36. Зародження сім’ї континентального права.
 37. Вплив римського права на правові системи сім’ї континентального права.
 38. Латиноамериканська група правових систем.
 39. Скандинавська група правових систем.
 40. Історія формування сім’ї загального права.
 41. Загальне право в системі соціальної регуляції.
 42. Основні риси загального права.
 43. Формування правової системи США.
 44. Відмінні риси правової системи США.
 45. Основні ознаки теологічної правової сім’ї.
 46. Співвідношення релігійних і юридичних норм в ісламському праві.
 47. Основні риси вестернізації мусульманського права.
 48. Джерела права сім’ї звичаєвого права.
 49. Традиційна група правових систем.
 50. Основні ідеології, що вплинули на формування правової системи Китаю.
 51. Основні риси правової сім’ї звичаєвого (традиційного) права.
 52. Правова система України: типологічні ознаки.
 53. Загальна характеристика проблем співвідношення міжнародного та національного права.
 54. Об’єкти порівняльно-правових досліджень.
 55. Структура міжнародного права та процеси створення світового правопорядку.
 56. Загальна характеристика сучасних тенденцій розвитку національних правових систем і становлення світового та європейського правопорядку.
 57. Норми національного та міжнародного права: взаємовплив і взаємозалежність.
 58. Реалізація норм міжнародного права в національному праві.
 59. Гармонізація законодавства на основі визначення та застосування міжнародних стандартів загальновизнаних принципів.
 60. Значення порівняльного правознавства для правової уніфікації.
 61. Гармонізація та уніфікація права: сутність і співвідношення.
 62. Місце правової системи України на юридичній карті світу.
 63. Нормативно-правове та наукове забезпечення інтеграційних процесів України.
 64. Шляхи інтеграції правової системи України у світовий та європейський правопорядок (характеристика основних нормативно-правових актів).
 65. Порівняльне правознавство та міжнародне право: аспекти співвідношення та взаємозв’язку.
 66. Тенденції розвитку юридичної карти світу.
 67. Основні напрями процесів взаємодії сучасних правових систем.
 68. Основні форми процесів взаємодії сучасних правових систем.
 69. Міждержавна правова система: основні риси.
 70. Наднаціональна правова система: основні риси (на прикладі правової системи Європейського Союзу).