Навчально-методичні матеріали

Додаткові завдання
для підготовки до семінарського заняття


ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ГЕНЕЗИС, СУЧАСНИЙ СТАН,

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ

 1. Складіть схему міжпредметних зв’язків навчальної дисципліни «Юридична компаративістика».
 2. Схематично встановіть спільне і відмінне в методології юридичної компаративістики та компаративістських досліджень.
 3. Надайте перелік основних методологічних підходів сучасного порівняльного правознавства.
 4. Наведіть по три приклади до кожного виду (рівня) порівняльно-правових досліджень.
 5. Визначте основні етапи порівняльно-правового дослідження.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВУ СИСТЕМУ. ТИПОЛОГІЯ

ПРАВОВИХ СИСТЕМ

 1. Проаналізуйте причини введення в науковій обіг поняття «правова система».
 2. Графічно продемонструйте співвідношення правової системи, правової сім’ї, правового типу та правової традиції.
 3. Здійсніть порівняльний аналіз критеріїв, за якими правові системи об’єднуються у правові кола та правові сім’ї.
 4. Розкрийте значення поняття «правової системи» для сучасної юридичної науки.
 5. Встановіть взаємозв’язок правової системи з іншими соціальними системами.

ТЕМА 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА

 1. Рецепція римського права та її вплив на формування права романо-германської правової сім’ї.
 2. Англійське загальне право та право Сполучених Штатів Америки: спільне та відмінне.
 3. Охарактеризуйте специфічні риси права скандинавських країн.
 4. Розкрийте характерні ознаки права латиноамериканських держав.
 5. Проаналізуйте наявні в юридичній науці підходи щодо віднесення національної правової системи до певної правової сім’ї.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ СИСТЕМИ РЕЛІГІЙНОГО, ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЗВИЧАЄВОГО

ПРАВА

 1. Розкрийте специфіку сучасного розвитку права мусульманських держав.
 2. Вкажіть основні історичні періоди розвитку африканського права.
 3. Охарактеризуйте основні тенденції сучасного розвитку правових систем країн Африки.
 4. Охарактеризуйте особливості індуського права.
 5. Проаналізуйте основні ознаки іудейського права.

ТЕМА 5. ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. СПІВВІДНОШЕННЯ

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА КРАЇН СВІТУ

 1. Проаналізуйте основні тенденцій сучасного правового розвитку країн світу.
 2. Охарактеризуйте інтегративний тип праворозуміння.
 3. Визначте основних суб’єктів права Європейського Союзу.
 4. Проаналізуйте загальні принципи права Європейського Союзу.
 5. Охарактеризуйте первинне законодавство Європейського Союзу.