Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА НАУКОВА

 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : [монографія] / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
 2. Байтин М. И. Право – связующее звено между политической властью, государством и правовой системой общества / М. И. Байтин // Вопросы теории государства и права. Личность, право, правовая система : межвуз. науч. сб. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1988. – Вып. 8. – С. 32 – 45.
 3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель ; под. общ. ред. В. И. Даниленко ; пер. с фр. Г. В. Чуршукова. – М. : NOTA BENE, 2000. – 576 с.
 4. Берман Г. Дж. Западня традиция права: эпоха формирования : [монография] / Г. Дж. Берман. – М. : Изд-во МГУ : Издательская группа ИНФРА*М – НОРМА, 1998. – 624 с.
 5. Бехруз Х. Еволюция исламского права: теоретико-компаративистское исследование : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Бехруз Хашматулла. – Одесса, 2006. – 410 с.
 6. Бехруз Х. Еволюція ісламського права: теоретико-компаративістське дослідження : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Х. Бехруз. – Одеса, 2006. – 33 с.
 7. Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. Л. Бигич. – К., 2002. – 17 с.
 8. Видатні компаративісти: творчий шлях, ідеї, праці / О. В. Кресін (кер. авт. кол.), В. Н. Денисов, М. А. Дамірлі та ін. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Вид-во «Логос», 2007. – Серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 4. – 144 с.
 9. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти : [монографія] / Ю. О. Волошин. – К. : Логос, 2010. – 428 с.
 10. Графский В. Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция: актуальный и все еще незавершенный проект / В. Г. Графский // Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 49 – 64.
 11. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – М. : Международные отношения, 2003. – 400 с.
 12. Инако П. Современное право Японии / П. Инако ; пер. с яп. В. В. Батуренко ; под. ред. и вступ. статьей В. Н. Еремина. – М. : Прогресс, 1981. – 269 с.
 13. Історія Норвегії / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсон та ін. ; пер. з нор. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Л. : Літопис, 2001. – 336 с.
 14. Карбонье Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье. – М. : Прогресс, 1986. – 387 с.
 15. Корчевна Л. О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства : [монографія] / Л. О. Корчевна. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 360 с.
 16. Коцюба О. П. Проблеми формування правової системи і законодавства України / О. П. Коцюба // Правова система України: теорія і практика : тези доп. і наук. повід. наук.-практ. конф. Ін-ту д-ви і права ім. В.М. Корецького АН України (7 – 8 жовт. 1993 р). – К., 1993. – С. 10 – 14.
 17. Кресін О. В. Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століттях: проблеми становлення : [монографія] / О. В. Кресін. – К. : Логос, 2011. – 294 с.
 18. Кривицький Ю. Механізм правового регулювання та правова система: співвідношення правових категорій / Ю. Кривицький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 78 – 81.
 19. Кривицький Ю. В. Праворозуміння як світоглядний і методологічний фундамент правової реформи / Ю. В. Кривицький // Право і суспільство. – 2017. – № 5. – Ч. 2. – С. 25 – 30.
 20. Лемак В. В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В. В. Лемак. – Х., 2003. – 40 с.
 21. Лисенко О. М. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. М. Лисенко. – К., 2001. – 19 с.
 22. Лукьянова Е. Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития) / Е. Г. Лукьянова. – М. : Норма, 2006. – 112 с.
 23. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Л. А. Луць. – К., 2005. – 32 с.
 24. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2009. – 400 с.
 25. Матузов Н. И. Правовая система и личность : [монография] / Н. И. Матузов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 294 с.
 26. Мусульманское право (структура и основные институты) / [В. Е. Чиркин, Л. Р. Сюкияйнен, М. С. Хайдарова и др.] ; отв. ред. Л. Р. Сюкияйнен. – М. : Ин-т г-ва и права АН СССР, 1984. – 120 с.
 27. Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння : [монографія] / [Ю. С. Шемшученко, Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2013. – 480 с.
 28. Оборотов Ю. М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Ю. М. Оборотов. – Одеса, 2003. – 38 с.
 29. Оніщенко Н. М. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Н. М. Оніщенко. – К., 2002. – 32 с.
 30. Осакве К. Сравнительное правоведение : схематический комментарий / К. Осакве. – М. : Юрист, 2008. – 830 с.
 31. Погорілко В. Правова система – система права – система законодавства суверенної України / В. Погорілко, А. Малишко // Право України. – 1993. – № 9 – 10. – С. 10 – 17.
 32. Порівняльне правознавство (правові системи світу) : [монографія] / [Ю. С. Шемшученко, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Парламентське вид-во., 2008. – 488 с.
 33. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання : [довідник] / За ред. В. Н. Денисова. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 192 с.
 34. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання : зб. наук. праць і навч.-метод. матеріалів / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка ; упор. О. В. Кресін. – К. : ВДК Університету «Україна», 2011. – 288 с.
 35. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка та ін. ; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. – 2-е вид., випр. і доп. – Л., К. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 652 с.
 36. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. праць / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка, О. К. Маріна ; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. – К. : Логос, 2011. – 520 с.
 37. Права людини: концепції, підходи, реалізація : пер. з англ. ; під ред. Б. Зізік ; гол. ред. серії і автор передм. Дж. Перлін ; наук. ред. В. Дубровський. – К. : Ай Бі, 2003. – 263 с.
 38. Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – X. : Право, 2013. – 976 с.
 39. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формулювання і розвитку правової системи України ; за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 726 с.
 40. Рабінович П. М. Сутність праворозуміння / П. М. Рабінович // Право України. – 2007. – № 9. – С. 3 – 7.
 41. Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А. В. Савченко. – К., 2007. – 36 с.
 42. Садовська О. М. Правова система Італії: загальнотеоретична характеристика основних елементів : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. М. Садовська. – Х., 2001. – 18 с.
 43. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти : [монографія] / В. М. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2002. – 724 с.
 44. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию : [монография] / В. Н. Синюков. – Саратов : Полиграфист, 1994. – 495 с.
 45. Скакун О. Ф. Правова система України на правовій карті світу / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2004. – 96 с.
 46. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. – СПб., 2000. – 1056 с.
 47. Стеценко С.Г. Глобалізація та право: національний вимір : [монографія] / С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 132 с.
 48. Сюкияйнен Л. Р. Концепции халифата и современное государственно-правовое развитие зарубежного востока / Л. Р. Сюкияйнен. – М., 1997. – 156 с.
 49. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы : [монография] / А. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 334 с.
 50. Тихомиров О. Д. Порівняльно-правові дослідження: проблеми визначення компаративної природи, наукознавчого осмислення та систематизації : [наук. доповідь]. – К.-Л. : ЗУКЦ, 2012. – Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». – Вип. 29. – 52 с.
 51. Удовика Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір : [монографія] / Л. Г. Удовика. – Х. : Право, 2011. – 552 с.
 52. Фридмэн Л. Введение в американское право / Л. Фридмэн ; пер. с англ. Под ред. М. Калантаровой. – М. : Прогресс, 1992. – 286 с.
 53. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : [монографія] / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
 54. Харитонов Р. Ф. Галузева юридична компаративістика: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Р. Ф. Харитонов. – О., 2016. – 20 с.
 55. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права. Т. 1 : Основы / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М., 1998. – 480 с.
 56. Честнов И. Л. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопонимания) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Честнов Илья Львович. – СПб., 2002. – 322 с.
 57. Чубко Т. П. Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Т. П. Чубко. – К., 2013. – 16 с.
 58. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 с.
 59. Шундиков К. В. Синергетический подход в правовой науке: проблемы адаптации / К. В. Шундиков // Правоведение. – 2008. – № 1. – С. 145 – 156.
 60. Allen E. Tarhswoth. An introduction to the Legal system of the United States / Allen E. Tarhswoth. – New York, 1983. – 171 р.
 61. Foundations of comparative law: methods and typologies / Ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin, Iu. S. Shemshuchenko. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. – 354 p.