THÈME: LA POLICE NATIONALE D’UKRAINE

GRAMMAIRE:
 1. Passé composé.
 2. Pronoms relatifs.

I. Retenez les mots et les expressions suivants:

service m служба, відділ
créer створювати
dans le cadre у рамках
en vue de з метою
remplacer замінити
ancien колишній
diviser ділити
plusieurs декілька
force f сила
subdivision f підрозділ
interne внутрішній
comprendre тут складатися
être chargé de нести відповідальність за
enquête f розслідування
prévention f попередження, запобігання
crime m злочин
grave тяжкий
violent насильницький
lutter боротися
drogue f наркотик
maintien de l'ordre підтримання порядку
circulationf дорожній рух
surveillance f нагляд
émeute f заколот, бунт
garde f охорона
résoudre вирішувати
otage m заручник
suspect підозрілий
fournir надавати, постачати
préalable попередній, досудовий

II. Lisez et traduisez le texte en ukrainien:

LA POLICE NATIONALE D’UKRAINE

La police nationale d'Ukraine est le seul service national de police de l'Ukraine. Il a été créé le 3 juillet 2015 dans le cadre des réformes, en vue de remplacer l'ancien service de police nationale ukrainien, la militsia. La nouvelle police nationale a officiellement remplacé l'ancienne militsiya le 7 novembre 2015.

La police nationale est divisée en plusieurs services. Chaque force a des subdivisions internes.

La police comprend les sous-divisions suivantes:

De plus, il y a les unités spéciales suivantes:


III. Donnez les équivalents français des séries suivantes:

1) єдина служба 9) декілька служб
2) бути створеним 10) бути відповідальним за …
3) у рамках реформ 11) попередження злочинів
4) офіційно замінити 12) тактична підтримка
5) бути поділеним на … 13) розслідування тяжкого злочину
6) внутрішні підрозділи 14) загальні операції
7) озброєні підозрювані 15) екологічна катастрофа
8) підтримувати порядок 16) зона зі спеціальним статусом

IV. Trouvez dans le texte les noms des directions et des services suivants:

1) кіберполіція 7) органи досудового розслідування
2) патрульна поліція 8) спеціальна поліція
3) кримінальна поліція 9) поліція охорони
4) Національне бюро розслідувань 10) корпус оперативно-раптової дії
5) служба безпеки 11) податкові органи
6) відділ боротьби з наркозлочинністю 12) Департамент захисту економіки

V. Dans la liste de mots de la colonne droite trouvez les synonymes pour les mots de la colonne gauche:

Введіть літеру правильної відповіді в червоне поле.

1. fonder
a) étouffer
2. relever
b) défendre
3. viser
c) exécuter
4. réprimer
d) créer
5. protéger
e) dépendre
6. accomplir
f) comprendre
7. se composer de
g) se fixer comme objectif

VI. Dans la liste de mots de la colonne droite trouvez les synonymes pour les mots de la colonne gauche:

Введіть літеру правильної відповіді в червоне поле.

1. conformément
a) un crime
2. illégal
b) un délinquant
3. exceptionnel
c) d’après
4. une infraction
d) le devoir
5. un auteur d’infraction
e) illicite
6. une tâche
f) extraordinaire

VII. Répondez aux questions en vous servant du texte:

 1. Quand la police nationale d’Ukraine a été fondée?
 2. De quel ministère la police ukrainienne relève-t-elle?
 3. Quelle est la mission principale de lla police nationale d’Ukraine?
 4. De quels directions et services le Ministère de l’Intérieur d’Ukraine est-il composé?

VIII. Traduisez en français en utilisant le dictionnaire:

 1. Націона́льна полі́ція Украї́ни — це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
 2. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом.
 3. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
 4. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.

IX. Retenez les synonymes:

un policier
un membre de la police
un agent de police
un fonctionnaire de police
un travailleur de la police
Поліцейський

X. Apprenez par coeur les grades des membres de la police :

1. Homme m de troupe Рядовий поліції
2. Caporal m Капрал поліції
3. Sergent m Сержант поліції
4. Sergent-chef m Старший сержант поліції
5. Sous-lieutenant m Молодший лейтенант поліції
6. Lieutenant m Лейтенант поліції
7. Lieutenant-chef m Старший лейтенант поліції
8. Capitaine m Капітан поліції
9. Commandant m Майор поліції
10. Lieutenant-colonel m Підполковник поліції
11. Colonel m Полковник поліції
12. Général m du troisième rang Генерал поліції третього рангу
13. Général m du deuxième rang Генерал поліції другого рангу
14. Général m du premier rang Генерал поліції першого рангу

XI. Retenez les mots et les expressions suivants:

enquête f дізнання, розслідування, слідство
institution f 1) установа;
2) заснування
loi f закон
conférer наділяти, передавати (повноваження)
être chargé de нести відповідальність
nécessaire необхідний
délai m строк
à brèf délai у короткий строк
indice m ознака
commettre вчинити, здійснити
en présence de при наявності
instruction f préparatoire попереднє розслідування
obligatoire обов’язковий
poursuite f судове переслідування
urgent терміновий, негайний, невідкладний
en vue de для, щоб
constatation f встановлення, констатація
perquisition f обшук
saisie f накладання арешту на майно, конфіскація, виїмка
interrogatoire m допит
suspect, -e підозрілий, підозрюваний
audition f слухання, допит
victime f потерпілий
témoin m свідок
immédiatement безпосередньо, негайно
pièce de (à) conviction речовий доказ
preuve f довід, доказ, підстава, свідчення
judiciaire судовий
autoriser дозволяти, уповноважувати
renvoyer 1) відсилати, повертати;
2) виключати з учбового закладу
tribunal m суд

XII. Lisez et traduisez le texte:

L’enquête

Les organes d’enquête sont la police et les autres institutions et les organisations auxquelles la loi confère ce pouvoir; de même les commandants des unités, des grandes unités de l’armée et les chefs des établissements militaires.

Les organes d’enquête sont chargés de prendre les mesures de recherche nécessaires pour découvrir, dans les plus brefs délais, les indices des infractions et les personnes qui les ont commises.

En présence des indices d’une infraction pour laquelle la procédure d’instruction préparatoire est obligatoire, l’organe d’enquête engage les poursuites. Coformément aux règles de la procédure pénale, il procède aux opérations de l’enquête urgentes en vue de la constatation et de la conservation des indices de l’infraction: visites, perquisitions, saisies, examens médicaux, arrestations et interrogatoires des suspects, auditions des victimes et des témoins.

L’organe d’enquête informe immédiatement le procureur de l’infraction dont il a eu connaissance et du début de l’enquête.

Dans les affaires pour lesquelles l’instruction préparatoire n’est pas obligatoire, les pièces de l’enquête constituent une preuve judiciaire. Dans ces cas l’organe communique les éléments de l’enquête au procureur qui autorise le renvoi de l’affaire devant le tribunal.


XIII. Trouvez dans le texte les équivalents des mots et des groupes de mots suivants:

1) орган розслідування 9) попереднє розслідування
2) нести відповідальність 10) розпочати переслідування
3) виявити ознаки правопорушення 11) арешт підозрюваних
4) проводити оперативно-розшукові заходи 12) накладання арешту на майно
5) згідно із правилами 13) інформувати прокурора
6) невідкладні слідчі дії 14) медичне обстеження
7) допит потерпілих 15) судовий доказ
8) обшук 16) передати справу в суд

XIV. Répondez aux questions:

 1. Qui est-ce qui a les pouvoirs d’enquête?
 2. De quoi sont chargés les organes d’enquête?
 3. À quelles opérations doivent-ils procéder?
 4. Qui autorise le renvoi de l’affaire au procureur?

XV. Retenez le lexique ci-dessous:

entamer une poursuite розпочати переслідування
fournir des preuves наводити докази
comparaître devant le tribunal з'явитися в суд
impliquer des experts притягувати експертів
obtenir une ordonnance отримати постанову
accéder aux documents отримати доступ до документів
participer aux actions d'enquête брати участь у слідчих (розшукових) діях
contester les mesures de l'enquêteur оскаржити дії слідчого
les pouvoirs d'enquête cлідчі повноваження
agent m d'application des lois співробітник правоохоронних органів
un haut fonctionnaire посадова особа
ouvrir une affaire criminelle порушити кримінальне провадження
signalement d'un crime повідомлення про злочин
la détention à domicile домашній арешт
une mesure de contrainte примусовий захід
interdire au suspect quitter sa résidence запобігти підозрюваному залишати свій будинок
le marquage électronique електронне мічення
crime sans violence ненасильницький злочин
soumettre l'affaire au tribunal передавати справу в суд
un accord de réconciliation мирова угода
conclure un accord укласти угоду
convenir de la peine et de l'étendue des dommages досягти угоди про визнання провини та розмір збитків
personne f accusée обвинувачена особа
conseiller m de la défense захисник
s'abstenir de poursuivre l'enquête утримуватися від подальшого розслідування
considerer comme innocent вважати невинним
remettre en liberté звільнити
déposer les témoignages давати свідчення
les autorités locales місцева влада

XVI. Lisez et traduisez le texte en ukrainien:

Le Parlement ukrainien adopte le modèle européen de Code de procédure pénale.

Les dix principales modifications contenues dans ce nouveau CPP

Ancien Code Nouveau Code
L'avocat qui entame une poursuite a davantage que l'avocat de la defense. Les avocats disposent des mêmes pouvoirs.
Un avocat de la défense peut:
- fournir des preuves;
- demander à un témoin de comparaître devant le tribunal;
- prendre la décision indépendante d'impliquer des experts dans l'enquête;
- obtenir une ordonnance pour accéder aux documents et les saisir;
- participer aux actions d'enquête et contester les mesures de l'enquêteur.
Le Bureau du Procureur détient le pouvoir d'investigation. Le procureur ne s'occupera pas des enquêtes.
Son rôle consiste à superviser, inspecter et contrôler le processus d'enquête. Les pouvoirs d'enquête du Bureau du Procureur resteront uniquement temporaires, pendant cinq ans, pour gérer les crimes présumément commis par les agents d'application des lois, les juges et les hauts fonctionnaires. Une nouvelle agence sera créée pour enquêter sur ces crimes.
Le rapport d'un crime est uniquement une étape préliminaire précédant l'examen initial de l'affaire; la vérification et une décision de l'enquêteur sont nécessaires avant l'ouverture d'une affaire. Une affaire criminelle est ouverte immédiatement après le signalement d'un crime.
Les cautions et les détentions à domicile n'existent pas. Les détentions à domicile sont maintenant une mesure de contrainte autorisée à la cour, lui permettant d'interdire au suspect de quitter sa résidence toute la journée ou une partie de la journée pour une durée maximum de deux mois. Le marquage électronique est également autorisé. Les cautions (entre 5 000 UAH et 300 000 UAH) pour les crimes sans violence sont fixées par le tribunal.
Au cours du procès, le juge a le droit de renvoyer l'affaire pour une enquête complémentaire. Aucune enquête complémentaire n'est autorisée. Après la fin de l'enquête, l'affaire est soumise au tribunal, qui peut rendre un verdict de culpabilité.
Un accord de réconciliation et négociation de plaidoyer entre la victime et le suspect, ne sont pas disponibles. Un accord de réconciliation peut être conclu entre la victime et le suspect, s'ils conviennent de la peine et de l'étendue des dommages.
Après la signature d'un contrat, l'enquête ou le procès est clos. Il n'y a aucune possibilité d'accord dans le cas d'un crime grave.
La négociation de plaidoyer est maintenant possible dans le cadre d'un accord entre la personne accusée, le conseiller de la défense et le procureur. En échange d'un plaidoyer de culpabilité de l'accusé pour une infraction moins grave, le procureur s'abstiendra de poursuivre l'enquête. L'accord ne peut être conclu s'il y a une victime ou si un crime grave a été commis.
La période d'enquête peut durer entre deux mois et plusieurs années. La période d'enquête dure entre deux et six mois (ou jusqu'à un an si l'infraction est très grave). Si l'affaire n'est pas soumise au tribunal dans l'année qui suit l'enquête préliminaire, le suspect est considéré comme innocent.
La période de détention au cours de l'enquête peut durer entre 2 et 18 mois. La période de détention lors de l'enquête dure entre deux et six mois (un an si l'infraction est très grave). Si la période d'enquête a expiré, le suspect est immédiatement remis en liberté.
Les témoignages sont déposés auprès de l'enquêteur ou du procureur en tant processus non public. Les témoignages sont présentés uniquement au tribunal, sauf lorsque l'enquêteur veut enregistrer les témoignages avant un procès.
Il n' y a pas de procès devant jury. Le système de procès devant jury est introduit. Deux juges et trois membres du jury déterminent la question de la culpabilité, des qualifications et de la peine. Un jury est élu par les autorités locales. Un système automatique sélectionne parmi sept personnes trois d'entre elles pour un procès donné.

XVII. Donnez les équivalents français des séries suivantes:

1) співробітник правоохоронних органів 8) давати свідчення
2) кримінальне провадження 9) вважати невинним
3) повідомлення про злочин 10) брати участь у слідчих (розшукових) діях
4) домашній арешт 11) звільнити
5) електронне мічення 12) ненасильницький злочин
6) залишати свій будинок 13) укласти угоду
7) передавати справу в суд 14) конролювати розслідування

XVIII. Situation à développer:

 1. Votre ami belge s’intéresse à votre profession. Parlez-lui de la police d’Ukraine et du métier de policier.

XIX. Moment de détente:

"Bonjour monsieur. Vous n’avez pas vu le feu rouge derrière?

- Si, si, j’ai bien vu le feu rouge, c’est vous que je n’ai pas vu."

" Je ne téléphone pas, on m’appelle!"

" Et votre contôle technique?

- J’y allais"

" Et la ligne blanche, madame?

- Écoutez, je conduis là.. J’peux pas regarder par terre!"

Brèves de volant [de Alexandre Despretz]


XX. Écrivez à votre ami français quelques mots sur la milice d’Ukraine (7-10 phrases).


XXI. Regardez la vidéo.

Mots à retenir
cambriolage m пограбування
creuser рити, копати
accéder отримати доступ
chambre f forte кімната-сейф
coffre f сейф

Répondez aux questions:

 1. Où a eu lieu le cambriolage?
 2. Comment les voleurs ont-ils accédé aux coffres?
 3. Par qui a été organisé ce cambriolage?
 4. Par qui a été alertée la police?
 5. Est-ce que tous les coffres ont été ouverts?
GRAMMAIRE

PASSÉ COMPOSÉ/СКЛАДНИЙ МИНУЛИЙ ЧАС ДОКОНАНОГО ВИДУ

Passé composé означає дію, пов’язану із теперішнім часом, дію, що передує теперішньому часу.

Passé composé утворюється за допомогою допоміжних дієслів avoir або être та дієприкметника минулого часу (participe passé) відмінюваного дієслова.

J’ai dit

je suis allé(e)

З дієсловом être відмінюються

1) неперехідні дієслова:

aller venir entrer sortir revenir
partir arriver devenir rester tomber
monter descendre retourner naître mourir

2) всі займенникові дієслова:

je me suis levé(e);

3) всі непрямі дієслова в пасивному стані:

J’ai été invité(e).

З дієсловом avoir відмінюється вся решта дієслів, але існують винятки з правила для наступних дієслів:

Дієслово Є прямий додаток Є обставинний додаток
Monter J' ai monté mes bagages. Je suis monté au troisième étage.
Descendre J'ai descendu l’escalier. Je suis descendu dans le hall.
Rentrer J'ai rentré mes valises. Je suis rentré à 19 heures.
Sortir J'ai sorti mon chien. Je suis sorti sur le balcon.
Утворення participes passés:
I група
er = ____é
II група
ir = ____i
parler = parlé finir = fini
III група
avoir eu
apprendre appris
boire bu
comprendre compris
commettre commis
conduire conduit
connaître connu
courir couru
couvrir couvert
devoir
dire dit
écrire écrit
être été
faire fait
lire lu
mettre mis
obtenir obtenu
offrir offert
ouvrir ouvert
pleuvoir plu
pouvoir pu
prendre pris
recevoir reçu
savoir su
souffrir souffert
tenir tenu
vivre vécu
voir vu
vouloir voulu

Participe passé дієслів, що відмінюються з дієсловом être, на письмі узгоджується в роді та числі з підметом.

Elle est sortie. Elles sont sorties.

PRONOMS RELATIFS / ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

У французькій мові є шість відносних займенників: qui, que, quoi, dont, où, lequel. Відносні займенники зв’язують підрядні означальні речення з головним. Вони замінюють іменник або займенник головного речення.

1. Займенник qui в підрядному реченні є підметом і означає як істоти, так і предмети в однині або множині. L’homme qui vous attend…
Le manuel qui est sur la table …
2. Займенник que замінює іменник, назви істот або предметів в однині чи множині та є прямим додатком у підрядному реченні. L’homme que vous cherchez…
Le manuel que vous cherchez…
3. Займенник quoi завжди вживається з прийменниками та замінює лише іменники-назви предметів. Sur quoi comptez-vous?
Voilà à quoi il pense.
4. Займенник dont відповідає відносним займенникам з прийменником de та виконує такі функції:
- додаток іменника C’est son résultat dont il est content.
- непрямий додаток з прийменником de (parler de, avoir besoin etc) C’est le dictionnaire dont vous avez besoin.
- dont може заміняти відносні займенники: de qui, duquel, de laquelle, desquels, desquelles L’homme de qui je parle.
L’homme dont je parle.
C’est le film duquel je vous ai parlé.
C’est le film dont je vous ai parlé.
Ce de quoi je vous ai parlé.
Ce dont je vous ai parlé.
5. Відносний займенник où, d’où замінює тільки іменники-назви предметів та вживається як обставина місця або часу. L’Université où elle fait ses études.
6. Складний відносний займенник lequel замінює іменники, що означають назви осіб та предметів. Вони вживаються, головним чином, як непрямий додаток присудка тільки з прийменниками, утворюючи злиті форми з прийменниками à та de. L’homme de qui je parle.
L’homme duquel je parle.
Les élèves-officiers avec qui je fais mes études.
Les élèves-officiers avec lesquels je fais mes études.

Рід Однина Множина
чоловічий lequel lesquels
жіночий laquelle lesquelles
à + lequel = auquel de + lequel = duquel
à + lequels = auxquels de + lesquels = desquels
à + lesquelles = auxquelles de + lesquelles = desquelles

XXII. Remplacez les points par le pronom qui ou que:

 1. Voici l’homme ... vous attend.
 2. À qui est le portable ... vous avez trouvé?
 3. C’est un livre ... doit vous intéresser.
 4. Les étudiants ... font bien leurs études passent bien leurs examens.
 5. Prenez le dossier ... vous voyez.
 6. Voici par ... je veux commencer.
 7. Il essayait de rattraper les minutes ... il avait perdues.

XXIII. Mettez au lieu des points les pronoms relatifs qui, que, quoi:

 1. Le jeune homme à ... j’ai parlé, est mon camarade.
 2. Voici l’article ... m’intéresse.
 3. Il ne comprend pas en ... il pourrait vous être utile.
 4. L’homme ... nous avons rencontré travaille comme avocat.
 5. Voilà de ... il est capable.
 6. Elle n’avait plus de ... vivre.
 7. Voici par ... je veux commencer.

XXIV. Remplacez les points par les pronoms qui, que, dont, laquelle, lesquels, desquels, auquel, auxquels, où:

 1. Le problème ... vous m’avez parlé est très préoccupant.
 2. Voici le spécialiste ... je vous ai parlé hier.
 3. Je vous donne les documents ... j’ai n’ai plus besoin.
 4. Il a peu d’amis sur l’aide ... il peut compter.
 5. La salle de conférence ... nous nous trouvons est grande.
 6. Voici les papiers sans ... je ne peux pas me passer.
 7. La rue par ... ils passèrent, s’appelait la rue de la Pie-Voleuse.
 8. Ce procès est devenu un grand événement ... on parle beaucoup.

XXV. Complétez les phrases avec les verbes ci-dessous. Mettez ces verbes au passé composé:

a) identifier b) lancer c) s'aggraver d) amener
e) contacter f) localiser g) permettre h) arrêter
 1. Les enquêteurs une maison isolée susceptible de servir de lieu de dépôt de stupéfiants.
 2. La suite de l'enquête l'arrestation de 6 autres personnes.
 3. Les perquisitions à la découverte de plusieurs faux documents.
 4. Les policiers un homme de 19 ans soupçonné d'avoir participé au vol d'une bijouterie.
 5. La police belge une expérience pilote: confier des missions d’écoutes téléphoniques à des policiers aveugles et malvoyants.
 6. Les policiers le propriétaire de la voiture au moyen de l’immatriculation.
 7. Un voleur en cavale l’identité de son meilleur pour échapper à la police.
 8. La consommation de stupéfiants en France au cours de la dernière décennie.

XXVI. Complétez le texte avec les mots suivants:

1) malfaiteurs 2) blessés 3) individus 4) menace
5) véhicules 6) touristiques 7) samedi 8) connus
9) association 10) vols 11) semaine 12) enquête

Une bande de malfaiteurs, composée de huit , a été mise hors d’état de nuire à Annaba au courant de la écoulée. Spécialisée dans le vol des. touristiques, cette bande a été démantelée à l’issue d’une minutieuse. diligentée par la brigade de la police judiciaire de la sûreté, qui a réussi à arrêter un par un, les huit , auteurs d’agressions et de vol sous la , de 35 véhicules en l’espace de 4 mois.

Ils s’attaquaient aux chauffeurs de taxis clandestins, dont 23 d’entre eux ont été grièvement et délestés de leurs voitures. Présentés dernier devant le procureur de la République, les huit mis en cause, qui ne sont pas des services de sécurité, ont été écroués pour «constitution d’ de malfaiteurs, qualifiés sous la menace et agression».