Список джерел


 • 1. Закони України
 • 2. Постанови Кабінету Міністрів України
 • 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України
 • 4. Укази Президента України
 • 5. Інші нормативні документи з питань держави
 • 6. Спеціальні літературні джерела

 • 1. Закони України

  1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (від 14.10.2014 № 1701-VII).
  3. Про Національне антикорупційне бюро України ( 14.10.2014 № 1698-VII).
  4. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки (від 14.10.2014 № 1699-VII). // http://zakon.rada.gov.ua/go/1699-18.
  5. Про запобігання корупції ( від 14.10.2014 року № 1700-VII). // http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18.
  6. Про Вищий антикорупційний суд (від 07.06.2018 року № 2447-VIII).
  7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (від 14.10.2014 № 1702-VII).
  8. Про оперативно-розшукову діяльність (1992 року, № 22).
  9. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (1993 року № 35).
  10. Про основи національної безпеки України( від 21.06.2018 року № 2469-VIII).
  11. Про очищення влади (від 16.09.2014 № 1682-VII).
  12. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( від 18.10.2006 № 251-V). // http://zakon.rada.gov.ua/go/251-16.
  13. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією ( від 18.10.2006 № 252-V). // http://zakon.rada.gov.ua/go/252-16.
  14. Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією (від 16.03. 2005 року № 2476-IV). // http://zakon.rada.gov.ua/go/2476-15.


  2. Постанови Кабінету Міністрів України

  1. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики( від 04.12.2013 № 949).
  2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” ( від 14.05.2015 № 301).
  3. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики ( від 17.07.2014 № 295).
  4. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки ( від 29.04.2015 № 265 ).


  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України

  1. Про схвалення Концепції реалізації Державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року ( від 30.11.2011 року № 1209-р).
  2. Про національного координатора з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією ( від 09.06.2011 № 553-р.). // http://zakon.rada.gov.ua/go/553-2011-%D1%80".


  4. Укази Президента України

  1. Про Національну раду з питань антикорупційної політики (від 14.10.2014 №808/2014). // http://zakon.rada.gov.ua/go/808/2014.
  2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"(від 26 травня 2015 року №287/2015).
  3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики» (від 17 березня 2018 року №72/2018).


  5. Інші нормативні документи з питань держави

  1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією” (від 25 травня 1998 р. № 13).
  2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про хабарництво" (від 26 квітня 2002 року №5).
  3. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень(від 26.12.2003 № 15»).
  4. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.-5.2003 року №ETS 191 ратифікований Законом N 253-V ( 253-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.498).


  6. Спеціальні літературні джерела

  1. Tanzi V. Corruption around the world. // IMF Staff Papers. - 1998. - Vol. 45, No. 4. - P. 559. // https://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/1998/12-98/pdf/tanzi.pdf.
  2. Брифінг Президента України П.О. Порошенка //Українська Правда, 17 липня 2015 року // - http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/17/7074824/
  3. Галкін О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін // Прокуратура. Людина. Держава. – Київ. - 2005. – №8 (50). - С.10-12.
  4. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.: В.В. Василевич, Т.Е. Василевська, В.Ф. Нестерович, Е.В. Расюк, А.В. Савченко, В.Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред.проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В.Л. Федоренка. – К.: Видавництво Ліра-К, НАДУ, 2016. – 524 с.
  5. Дудоров О. Корупція. Варіації на теми хабарництва // Віче. – 1994. – № 8.
  6. Йосипович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України.- 2004.- № 8. - С.79.
  7. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії // С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кальниш, Д. Б. Клименко, Г. О. Усатий, Л. М. Усаченко. За редакцією Ю. Г. Кальниша.// — К. : ДП "НВЦ «Пріоритети», 2010. — 88 с. // http://sd.net.ua/2012/03/08/korupciya-v-ukrayini.html.
  8. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання: навч. посіб. / автор.кол.: В.В. Василевич, О.М. Джужа, А.О. Джужа, О.Г. Колб, О.І. Колб, Н.В. Кулакова, Ю.О. Левченко, А.В. Микитчик, С.І. Мінченко, С.А. Мозоль, Т.В. Миронюк, Г.С. Поліщук, Е.В. Расюк, А.В. Савченко; за ред. проф. О.М. Джужи та доц. Е.В.Расюка. – Київ: ФОП Масляков, 2018. – 340 с.
  9. Костенко О.М. Корупція як проблема політичної кримінології // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.-К., 2003.-Вип.14.-С.386.
  10. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук. практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків.нац. унт. внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – 228 с.
  11. Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ.-К.: Нора-принт, 2003.-258 с.
  12. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): [монографія]./ М.І. Мельник . – К. : Юридична думка. – 2004. – С. 154.
  13. Мірошник Ю.П. Корупція як складова організованої злочинності // Науковий вісник КНУВС/ Науково-теоретичний журнал. – 2007. - №6.
  14. Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку [Текс]: монографія/ [О.С. Дмитрова, К.Г. Гончарова, О.В. Меренкова та ін.]; за заг. ред. С.О. Дмитрова. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 264 с.
  15. Національний Конвент України щодо ЄС. Рекомендації робочих груп / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. / за заг. ред. В. Лупація, Ю. Тищенко. - К. : Агентство «Україна», 2013. - 92 с.
  16. Проект Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки" //http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942.
  17. Расюк Е.В. Сучасна антикорупційна політика України// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 7. – С. 31 – 34.
  18. Расюк Е. В. Проблеми прогнозування корупційної злочинності в Україні // Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії [Текст] : матеріали Міжнар. круглого столу (Київ, 9–10 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 207 – 2012.
  19. Расюк Е.В. Проблеми дотримання принципу верховенства права в українському суспільстві та їх вплив на рівень корупції. // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук. практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків.нац. унт. внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017.
  20. Расюк Е.В. Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг України. // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. круг. столу (Київ, 21 квіт. 2018 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Деревач : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С.135 –138.
  21. Сухоребрий І.І. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. // Науковий вісник КНУВС/ Науково-теоретичний журнал. – 2008. - №6.
  22. Хавронюк М.. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України. - 2005. - №6. - С.117-118.
  23. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». – К.: Атіка, 2011. – 424 с.- С. 7,8.
  24. Чубенко І.В. Генезис поняття корупції // Бюлетень міністерства юстиції України. -2009. - №1. - С.113-118.