Національна академія внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права  і процесу
Мультимедійний навчальний посібник
Адміністративна реформа в Україні

Вступ

Адміністративна реформа є навчальною дисципліною, яка поєднує складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації. Дана дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми права, якими регулюються суспільні відносини у сфері здійснення адміністративної реформи в Україні. Окрему увагу приділено нормативно-правовим актам концептуального характеру, якими визначаються засади реформування адміністративного права, публічної адміністрації, публічної служби, запровадження адміністративної юстиції, а також позитивному досвіду інших держав щодо проведення адміністративної реформи.

Враховуючи інформаційно-навчальний характер цієї дисципліни, вагоме місце у ній відведено огляду проведенню науково обґрунтованого реформування всієї системи виконавчої влади. Результатом такого реформування має стати створення системи виконавчої влади, яка забезпечує ефективне державне управління як на центральному, так і на місцевому рівнях, захист прав та законних інтересів громадян, належний соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Зміст адміністративної реформи полягає, по-перше, у комплексній перебудові існуючої системи публічного адміністрування; по-друге – у розбудові нових інститутів цієї системи. Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи публічного адміністрування, яка б забезпечила перетворення України у високорозвинену, правову, цивілізовану державу з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури і демократії; дозволила їй стати впливовим фактором у світі і Європі. Концепція зазначила, що таке адміністрування має бути підконтрольним суспільству, прозорим і науково обґрунтованим. Тут же міститься сподівання, що при такому підході витрати на утримання публічної адміністрації будуть адекватними фінансово-економічному стану держави, а результати її діяльності — прагненням суспільства.

Тому адміністративно-правова сфера перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні доробки щодо адміністративної юстиції.

Концептуальне значення для з’ясування сучасної теоретичної доктрини адміністративного права і нормативно-інституціональних засад побудови публічної адміністрації мають матеріали, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні, забезпечення законності в її діяльності.

Матеріали даного мультимедійного навчального посібника підготовлені з урахуванням змін, що відбулися за останні роки в Україні. Зараз, коли адміністративне право зазнає корінний перегляд його фундаментальних положень, поглядів на сутність управлінської діяльності, коли переосмислюються багато адміністративно-правових інститутів, пропонується відхід від традиційних поглядів на адміністративне право. У посібнику розкриваються нові підходи до формування таких категорій як: зміст адміністративно-правових норм та відносин, структура та призначення публічної адміністрації, форми і методи її діяльності, проходження публічної служби, забезпечення законності.