СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 • 1.  ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
 • 2.  ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 • Основна література:

  Нормативно-правові акти:

  1. Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення /за заг. ред. О.С. Саєнка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 576 с.

  2. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

  3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

  4. Закон України «Про Вищу раду правосуддя»: чинне законодавство станом на 7 лют. 2017 р.:(ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 100 с. – (Закони України).

  5. Закони України: «Про Службу безпеки України», «Про основи національної безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про державну таємницю», «Про боротьбу з тероризмом» : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 23 лют. 2017 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 108 с. – (Закони України).

  6. Інструкція з діловодства в органах прокуратури України : затв. наказом Генерального прокурора України від 1 квіт. 2010 р. № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://uapravo.net/akty/right-osnovni/akt8tbva7d/index.htm.

  7. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : затв. наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12/print1412337142418396.

  8. Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини : від 26 трав. 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_070.

  9. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 січ. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.:ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 76 с. – (Закони України).

  10. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 110 від 11.03.2015 № 1048 від 21.12.2016 № 1049 від 20.12.2017} // http://www.rada.gov.ua.

  11. Практика застосування законодавства у господарському судочинстві / за заг. ред. Б. Ю. Львова. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.

  12. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лют. 2018 р. : (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 404 с. – (Кодекси України)

  13. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

  14. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

  15. Порядок оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листоп. 2012 р. № 1104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF.

  17. Постанова Кабінету міністрів України № 8 від 11.01.2012: Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 15. – 26 січня.

  18. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 159. – 5 вересня.

  19. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

  20. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 30. – Ст. 542.

  21. Про відновлення довіри до судової влади в Україні Закон України від 10 квітня 2014 року // Голос України від 10.04.2014 – / № 70–71.

  22. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації: Закон України від 18 лютого 2016 року № 1019-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 11. – Стор. 10.

  23. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02 червня 2016 № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016 – № 28. – Ст. 532.

  24. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 2 березня.

  25. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

  26. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 6. – Ст. 55.

  27. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

  28. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 р. із змінами, внесеними 06 червня 2016 р. // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  29. Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі: Наказ Міністерства юстиції України № 337/25114 від 26 лютого 2014 р // [Електронний ресурс] / Міністерство юстиції України, офіційний веб-сайт. – Режим доступу:

  http://minjust.gov.ua.

  30. Про затвердження змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами ОВС у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 15 травня 2015 р. № 568 // Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://mvs.gov.ua.

  31. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139 // [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://www.gp.gov.ua.

  32. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 14 квітня 2016 р. № 296 // [Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://mvs.gov.ua.

  33. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

  34. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  35. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 12 грудня 2017 року № 412/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  36. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 12 грудня 2017 року № 413/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  37. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 449/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  38. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 450/2017 // загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 449/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  39. Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №452/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  40. Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 453/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  41. Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №454/2017 року // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  42. Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах:Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №455/2017 року // // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  43. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. - Ст. 383.

  44. Про Національне Антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2015р. із змінами, внесеними 05 січня 2017 р. // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  45. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015р. № 2822 // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.

  46. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

  47. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 6 липня 2017 р. № 570 [Електронний ресурс] / Міністерство внутрішніх справ України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://mvs.gov.ua.

  48. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 137.

  49. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

  50. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. №1697-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471.

  51. Про реорганізацію місцевих загальних судів: Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 451/2017 // [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту:

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

  52. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

  53. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 144 с. – (Закони України).

  54. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44 – Ст. 356.

  55. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.


  Додаткова література:

  Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

  1. Аббакумов В. Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи / В. Аббакумов, В. Трофименко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С. 69–70.

  2. Алямкін В. В. Декілька міркувань щодо забезпечення права приватної власності / В. В. Алямкін // Право та управління. - 2011. - № 1. - С. 12–16.

  3. Багрій М., Луцик В. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право України. – 2017. – № 12. – С. 39-48.

  4. Бараненко Б. І. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ :
  навч.-практ. посіб. / [Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, К. А. Гусєва та ін.]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 416 с.

  5. Белкин А. Р. Теория доказывания : [науч.-метод. пособие] / Белкин А. Р. – М. : НОРМА, 2000. – 429 с.

  6. Білоусов Ю. Суд як суб’єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного законодавства // Право України. – 2017. – № 8. – С. 100-108.

  7. Бірюков І. А. Цивільне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка. - К. : КНТ, 2006. - 480 c.

  8. Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Благодир А. А. – К. : КНУВС, 2000. – 215 с.

  9. Бобочко Н. Заходи забезпечення кримінального провадження: проблемні питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 27-38.

  10. Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України / В. Божко // Вісник Львівського університету. (Серія юридична). - 2011. - Вип. 54. - С. 124–132.

  11. Бондаренко Н. Л. Особенности реализации принципа неприкосновенности собственности в гражданском законодательстве Республики Беларусь / Н. Л. Бондаренко // Вестник Пермского университета. – 2013. - Вып. 1(19). - С. 89-94.

  12. Борзых Д. В. Прокурорский надзор и судебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводства / Д. В. Борзых // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 1. – С. 113–123.

  13. Борисов В.Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони // Право України. – 2017. – № 2. – С.100-107.

  14. Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України / С. Бреус // Юридичний журнал. – 2012. - № 9. – С. 11.

  15. Булейко О. Л. Забезпечення прав учасників кримінально-процесуального судочинства / О. Л. Булейко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 1(14). - С. 130-132.

  16. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

  17. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : [моногр.] / Верхогляд-Герасименко О. В. - X. : Юрайт, 2012. - 216 с.

  18. Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика / за заг. ред. С.В. Шкляра. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 668 с.

  19. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; за ред. І. Вихованця. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с.

  20. Вільгушинський В. Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / В. Вільгушинський // Віче. – 2014. – № 19.

  21. Вовк М., Нечипорук М. Проблемні питання застосування положень КПК України щодо призначень та проведення перевірок і ревізій під час досудового розслідування // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 33-35.

  22. Гавриков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гавриков Владимир Алексеевич. – М., 2004. – 171 с.

  23. Галаган В. І. Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів, тимчасово вилучених під час обшуку або огляду / В. І. Галаган, Н. С. Моргун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. (Серія «Право»). – 2014. - № 29. – С. 162-166.

  24. Галаган В. І. Конфіденційна інформація: поняття, зміст і значення в кримінально-процесуальній діяльності органів внутрішніх справ України / В. І. Галаган // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – № 1. – С. 168–174.

  25. Галаган В. І. Протокол як форма фіксування кримінального провадження / В. І. Галаган // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук : тези наук. доп. та повідомл. - К., 2014. - С. 46-48.

  26. Галиця О. Поняття обшуку, огляду, виїмки / О. Галиця // Юридична газета. – 2008. - № 13-14. - С. 18.

  27. Гладун О., Іщук О. Застосування судами касаційної інстанції запобіжних заходів у разі скасування судових рішень // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 78-82.

  28. Гловюк І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів / І. В. Гловюк, С. В. Андрусенко // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - № 3-2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2488.

  29. Головюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 19-26.

  30. Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету «Острозька академія». (Серія «Право»). – 2013. – № 1(7). – С. 1-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13hihzkr.pdf.

  31. Горбачевський В. Я. Запобіжні заходи у сучасному правосудді / В. Я. Горбачевський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 1. – С. 215-219.

  32. Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. П. Горпинюк. – Л., 2011. – 20 с.

  33. Гражданский процесс Украины : учеб. / [Червоный Ю. С. и др.] ; ред. Ю. С. Червоный ; Одес. нац. юрид. акад. - К. : Истина, 2006. – 399 с.

  34. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія і практика: монографія / В. О. Гринюк. – К.: Алерта, 2017. – 358 с.

  35. Грищенко Ю., Гнатів А., Чечерський В. Внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами, повідомленнями про вчинене кримінальне правопорушення: проблемні питання прокурорської практики // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 19-25.

  36. Грошевий Ю. М. Роль суду і прокуратури в забезпеченні конституційних прав і свобод громадян, законності та правопорядку / Ю. М. Грошевий // Конституційно-правові засади становлення української державності / за заг. ред. В. Я. Тація, Ю. М. Тодики. - Х., 2003. - С. 233-238.

  37. Грошевий Ю. М. Органи судової влади в Україні / Ю. М. Грошевий, І. Є. Марочкін ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Ін Юре, 1997. – 20 с.

  38. Городовенко В. Деякі аспекти діяльності органів суддівського самоврядування у сфері запобігання корупції в судовій системі України // Право України. – 2017. – № 2. - С. 28-36.

  39. Гузела М. Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду / М. Гузела // Вісник Львівського університету. (Серія юридична). - 2004. - Вип. 39. - С. 443-449.

  40. Гумін О. М. Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. М. Гумін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 226-231.

  41. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий. (Тактико-криминалистический анализ) : [науч.-практ. пособие] / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. - Х. : Консум, 1999. - 159 с.

  42. Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення /за заг. ред. О.С. Саєнка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 576 с.

  43. Дзера О. В. Право власності в Україні : [навч. посіб.] / Дзера О. В., Кузнецова Н. С., Підопригора О. А.; за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

  44. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні : [моногр.] / Дзера О. В. – К. : Вентурі, 1996. – 272 с.

  45. Жеребятьев И. В. Актуальные вопросы участия суда в досудебном производстве по уголовному делу / И. В. Жеребятьев // Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 2005. – № 3. – С. 51–55.

  46. Загальна декларація прав людини : прийнята 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 93. – С. 89.

  47. Затримання особи. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика / за заг. ред. І. І. Присяжнюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 308 с.

  48. Землянский П. Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы советской власти (на материалах УССР) / Землянский П. Т. – К. : Типография МВД УССР, 1972. – 307 с.

  49. Зимненко Б. Л. Защита права частной собственности юридических лиц согласно Европейской конвенции по правам человека 1950 года / Б. Л. Зимненко // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2001. - № 9. - С. 120-127.

  50. Ільченко С. Реалізація під час обшуку окремих процесуальних гарантій недоторканності житла й іншого володіння особи / С. Ільченко // Юридичний Радник. - 2006. - № 1. - С. 78-81.

  51. Калачова О. М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Калачова Ольга Миколаївна. – Луганськ, 2008. – 201 с.

  52. Калачова О. М. Якість досудового слідства як гарантія дотримання прав громадян / О. М. Калачова // Південноукраїнський правничий часопис. − 2011. − № 4. – C. 228–232.

  53. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки / В. Кальницкий // Российская юстиция. – 2003. – № 2. – С. 27-28.

  54. Камышанский В. П. Пределы и ограничения права собственности / Камышанский В. П. - Волгоград : Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 2000. - 226 с.

  55. Карпов Н. С. Зберігання речових доказів / Н. С. Карпов [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://www.spilnota.org.ua/ua/article/id-1049/.

  56. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : [моногр.] / Коваленко В. В. − Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. − 248c.

  57. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : підруч. / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

  58. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : [підруч.] / Коваленко Є. Г. − К. : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с.

  59. Козак О. В. Одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Козак Олена Володимирівна. - Донецьк : Донец. юрид. ін-т МВС України, 2011. – 207 с.

  60. Колодяжний М. Стратегія протидії корупції у діяльності органів правосуддя // Право України. – 2017. – № 2. – С. 37-44.

  61. Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод : від 4 листоп. 1950 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 215. – 17 листоп.

  62. Кондратьева Т. Х. Представление доказательств участниками уголовного судопроизводства : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Т. Х. Кондратьева. - Краснодар, 2009. – 29 с.

  63. Конституційно-правові засади становлення української державності / [Тацій В. Я., Тодика Ю. М., Данильян О. Г. та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. Тодики. - X. : Право, 2003. - 326 с.

  64. Кочура А. В. Принципи кримінального процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / А. В. Кочура. – Х., 2011. – 19 с.

  65. Кравчук В. Шляхи подолання корупції в судах. – 2017. – № 2. – С. 22-27.

  66. Кримiнально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. – К. : Юрінком Інтер, 1995. – 639 с.

  67. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - X. : Право, 2010. - 608 с.

  68. Кримінальний процес : [підруч.] / за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : Центр учбової л-ри, 2013. - 544 с.

  69. Кримінальний процес України : [підруч.] / за ред. В. В. Назарова, Г. М. Омельяненко. - К. : Наук. думка, 2005. - 547 с.

  70. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224с.

  71. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / [Бандурка О. М. , Блажівський Є. М. , Бурдоль Є. П. та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - Х. : Право, 2012 – Т. 1. - 2012. – 768 с.

  72. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.

  73. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодекс України / Тертишник В.М. Видання 12-те доповн. і перееб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с.

  74. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / за заг. ред. Ю. П. Аленіна. – Х. : Одіссей, 2009. – 816 с.

  75. Кримінально-процесуальний кодекс України : від 28 груд. 1960 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-05.

  76. Крушинський С. Процесуальне оформлення доказів, поданих сторонами та іншими учасниками кримінального провадження / С. Крушинський // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів міжвуз. наук. конф., м. Київ, 26 квіт. 2013 р. – К. : Алерта, 2013. – С. 67-71.

  77. Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів: Міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – К. : КНТ, 2008. – 448 с.

  78. Кулик М. Й. Процесуальний порядок і тактика ексгумації трупа у кримінальному судочинстві України (на матеріалах МВС України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кулик Марина Йосипівна. – К., 2012. – 199 с.

  79. Куликова И. П. Право собственности: Вопросы соотношения неприкосновенности и ограничений : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / И. П. Куликова. - Рязань, 2003. – 22 с.

  80. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [моногр.] / Кучинська О. П. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 288 с.

  81. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини / Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. – Ніжин : ТОВ «Вид-во “Аспект-Поліграф”», 2013. – 240 с.

  82. Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності // Право України. – 2017. – № 1. – С.63-70.

  83. Лисюк Ю. В. Накладення арешту на кореспонденцію як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні / Ю. В. Лисюк // Право та державне управління. - 2013. - № 2(11). - С. 69–72.

  84. Літвінова І. Ф. Гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Літвінова Ірина Феофанівна. - К., 2010. – 229 с.

  85. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Лобойко Л. М. - К. : Істина, 2014. - 432 с.

  86. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій : [моногр.] / Л. М. Лобойко, А. П. Черненко. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 168 с.

  87. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. – К. : Істина, 2005. – 456 с.

  88. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України : [моногр.] / Лобойко Л. М. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. – 216 с.

  89. Лобойко Л. Н. Уголовно-процессуальное право : [учеб. пособие] / Лобойко Л. Н. - X. : Одиссей, 2007. - 672 с.

  90. Лобойко Л., Глинська Н. Функція обвинувачення у кримінальному провадженні України // Право України. – 2017. – № 2. – С. 221-223.

  91. Любжина О. Актуальні питання кримінально-правової характеристики предмету контрабанди за ст. 201 КК України / О. Любжина [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2238.

  92. Луняченко О., Туровський С. проблемні питання щодо підслідності у кримінальних правопорушеннях // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 26-30.

  93. Люліч В. А. Тимчасовий доступ до речей і документів як спосіб збирання доказів захисником / В. А. Люліч // Часопис Національного університету «Острозька академія». (Серія «Право»). – 2013. – № 2(8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://lj.oa.edu.ua/ articles/2013/n2/13lvazdz.pdf.

  94. Малиновская В. М. Правомерное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / В. М. Малиновская. - М., 2007. - 24 с.

  95. Маринів В. І. Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України / В. І. Маринів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4. – С. 215-219.

  96. Мирошниченко Ю. Кожна річ може бути визнана речовим доказом, але не кожен речовий доказ є річчю / Ю. Мирошниченко // Закон і бізнес. - 2013. – № 14(1104) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zib.com.ua/ua/15358-kozhna_rich_mozhe_buti_viznana_rechovim _dokazom_ale_ne_kozhe.html

  97. Мирошниченко Ю. М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом / Ю. М. Мирошниченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 310-312.

  98. Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: вибрані твори / Михеєнко М. М. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 240 с.

  99. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : [навч. посіб.] / Молдован А. В. - К. : Центр навч. л-ри, 2010. - 352 с.

  100. Моргун Н. С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Н. С. Моргун // Юридична наука. – 2015. - № 2. – С. 165-171.

  101. Моргун Н. С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні / Н. С. Моргун // Юридична наука. - 2014. - № 6. – С. 27–34.

  102. Моргун Н. С. Сравнительный анализ оснований проведения обыска и соблюдения принципа неприкосновенности права собственности по УПК Украины и Кыргызской Республики / Н. С. Моргун // Право и политика. – 2014. – № 2/1. – С. 95-99.

  103. Мукан І. Застосування рішень Європейського суду з прав людини у процесуальних документах прокурорів та слідчих прокуратури Тернопільської області // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6 – С. 36-37.

  104. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. – № 4–5. – 642 с.

  105. Негласні слідчі (розшукові) дії : курс лекцій / [Ніколаюк С. І., Поливода В. В., Козаченко О. І. та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. - 177 с.

  106. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навч.-практ. посіб.] / Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. - X. : Оберіг, 2013. - 344 с.

  107. Новоселова Л. А. Определение объектов права собственности / Л. А. Новоселова // Гражданин и право. - 2001. - № 2. - С. 21-27.

  108. Нор В. Крикливець Д. Окремі особливості порядку з’ясування обставин і перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею // Право України. – 2017. – № 12. – С. 11-18.

  109. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Около 57 000 слов / Ожегов С. И. ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - [20-е изд., стер.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 748 с.

  110. Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання / М. А. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». (Серія «Право»). - 2011. - № 1(3). – С. 1-53.

  111. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : [моногр.] / Погорецький М. А. - X. : Арсіс ЛТД, 2007. - 576 с.

  112. Погорецький М., Баганець О. Обшук особи у кримінальному провадженні щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Право України. – 2017. – № 12. – С. 62-73.

  113. По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февр. 2004 г. № 3-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 2004. - № 2. - С. 41.

  114. По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 дек. 2003 г. № 20-П // Российская газета. - 2004. - 14 янв.

  115. По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Костылева : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2008 г. № 9-П // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 30 (Ч. 2). - Ст. 3695.

  116. По делу о проверке части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 11-П // Российская газета. - 2001. - 4 июля.

  117. Пожар О. М. Процесуальні засади (гарантії) реалізації права на особисту недоторканність як суб’єктивного права людини / О. М. Пожар // Митна справа. - 2013. - № 4. - С. 43-49.

  118. Попелюшко В. А. Штрихи к «портрету» нового уголовного процесса Украины / В. А. Попелюшко // Евразийская адвокатура. - 2012. - № 1. - С. 89–97.

  119. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / за ред. Ю. І. Римаренка. - К. : КНТ, 2006. - 740 с.

  120. Прилуцький С. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України. – 2017. – № 2. – С. 12-21.

  121. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження : лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квіт. 2013 р. № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13.

  122. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листоп. 2009 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09.

  123. Проблеми застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, обшуку та тимчасового доступу до речей і документів // Закон і Бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zib.com.ua/ua/41323-problemi_zastosuvannya_polozhen_kriminalnogo_procesualnogo_k.html.

  124. Решение Европейского суда по правам человека по поводу приемлемости жалобы № 48757/99 «Шестаков против России» // Журнал российского права. - 2002. – № 11. - С. 127-135.

  125. Рішення Європейського суду з прав людини від 2 листоп. 2006 р. у справі «Волохи проти України» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 4. – С. 32–33.

  126. Рішення Конституційного Суду України від 20 січ. 2012 р.
  № 2-рп/2012 у справі № 1-9/2012 за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. - № 2. - С. 14.

  127. Рожнова В. В. Кримінально-процесуальне право України : [посіб. для підгот. до іспитів] / Рожнова В. В. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 256 с.

  128. Савицький Д. О. Умови застосування заходів кримінально-процесуального примусу : наук.-практ. Інтернет-конф., 15 груд. 2011 р. - Секція № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3A2011-12-07-16-57-54&catid=33%3A-5&Itemid=41&lang=ru.

  129. Савицький Д.О., Шульга О.В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні: Монографія. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2017. – 216 с.

  130. Сергєєва Д. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання доказів у кримінальному провадженні: проблемні питання // Право України. – 2017. – № 12. – С. 49-61.

  131. Симчук А. С. Процесуальна форма початку досудового розслідування у кримінальному провадженні // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 152-159.

  132. Симчук А. С. Окремі проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна в діючому кримінальному процесуальному законодавстві // Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липня 12017 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 235-241.

  133. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України : [моногр.] / Сімонович Д. В. – Х. : Ніка Нова, 2011. – 272 с.

  134. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Ю. В. Скрипіна. – Х., 2008. – 18 с.

  135. Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України / Є. Д. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. (Серія «Правознавство»). – 2012. – Вип. 618. - С. 108–114.

  136. Смоков С. М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / С. М. Смоков // Форум права. - 2012. - № 2. – С. 628-632 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-2/12ccmpku.pdf.

  137. Смоков С. М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України / С. М. Смоков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 1. – С. 110-115.

  138. Соколан Т. С. Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження / Т. С. Соколан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – С. 301–307.

  139. Соловйов О. М. Обмеження права власності: деякі аспекти проблеми / О. М. Соловйов // Актуальні проблеми цивільного права : матеріали круглого столу, присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 23 груд. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - С. 107-109.

  140. Спорронг (Sporrong) и Лоннрот ({Lonnroth} против Швеции : судебное решение Европейского суда по правам человека от 23 сент. 1982 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Sporrong_and_Lonnroth_v_Sweden_23_09_1982.pdf.

  141. Струць О. А. Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Струць Олена Анатоліївна. – К., 2009. – 237 с.

  142. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах / відп. ред. П. П. Пилипчук ; Верховний Суд України. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2008. – С. 57-67.

  143. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : [моногр.] / Татаров О. Ю. – Донецьк : ТОВ «ВПП “ПРОМІНЬ”», 2012. – 640 с.

  144. Татаров О. Ю. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України / О. Ю. Татаров // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4. – С. 445–457.

  145. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В. Я. - Х. : Вища шк., 1988. – 198 с.

  146. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : [підруч.] / Тертишник В. М. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.

  147. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підруч. / Тертишник В. М. - [4-те вид., допов. і переробл.]. – К. : А.С.К., 2003. – 1120 с.

  148. Тертышник В. Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса России и Украины в свете сравнительного правоведения / В. Тертышник, С. Щерба // Уголовное право. - 2001. - № 4. - С. 73–76.

  149. Тітко І. А. Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тітко І. А. - Х., 2009. – 224 с.

  150. Тракало Р. І. Право на повагу до приватного життя в кримінальному провадженні / Р. І. Тракало // Юридичний вісник. - 2013. - № 4(29). – С. 152-157.

  151. 135. Туманянц А. Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні / А. Р. Туманянц // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 896–901 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf.

  152. Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики : от 21 апр. 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html.

  153. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : от 14 июля 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  154. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии : от 9 окт. 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.

  155. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики : от 30 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  156. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения : от 1 июля 1998 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus#14.

  157. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : от 16 июля 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  158. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : от 14 марта 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326970&lang=2.

  159. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан : от 13 дек. 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  160. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан : от 22 сент. 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  161. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18 дек. 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.consultant.ru/popular/ upkrf/.

  162. Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана : от 18 апр. 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

  http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.

  163. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 352 с.

  164. Удалова Л. Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр. - К. : КНТ, 2012. – 168 с.

  165. Удовенко Ж. В. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій / Ж. В. Удовенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». (Серія «Право»). – 2013. – № 2(8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13uzvsrd.pdf.

  166. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження : матеріали засідання пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лют. 2014 р. / [підгот. С. Г. Дембовський, В. В. Наставний, Р. І. Сахно та ін.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14/print1400926971321141.

  167. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%9E%D0%B1%D1%88%D1%83%D0%BA%20%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.doc.

  168. Ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 25 січ. 2013 р. у провадженні № 1-кс/759/26/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  http://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-759-537-13-k-chala-a-p-25-01-2013-ne-viznacheno-s.

  169. Хабло О. Ю. Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні: законодавча регламентація та проблеми застосування / О. Ю. Хабло // Судова апеляція. – 2014. – № 1. – С. 61–67.

  170. Хахуцяк О. Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / О. Ю. Хахуцяк // Адвокат. – 2013. – № 6(153). – С. 46–48.

  171. Цивільне право України / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, О. І. Старцева. – [3-тє вид.]. – К. : Істина, 2011. – 808 с.

  172. Черненко А. П. Кримінально-процесуальна регламентація окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на вилучення наркотичних засобів у невідкладних випадках, що потребує удосконалення / А. П. Черненко, А. Г. Шиян // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 148-153.

  173. Чичиркіна С. П. Організація і тактика розслідування службових підроблень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чичиркіна Світлана Павлівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – К., 2012. – 222 с.

  174. Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу : [моногр.] / Чорнобук В. І. – Х. : Право, 2008. – 184 с.

  175. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / Шейфер С. А. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 184 с.

  176. Шейфер C. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / Шейфер С. А. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 208 c.

  177. Шило О. Г. Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів / О. Г. Шило // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 27 листоп. 2013 р. – О., 2013. – С. 22–24.

  178. Шум В. В. Накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В. В. Шум. – К., 2014. – 20 с.

  179. Шум В. В. Накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шум Володимир Володимирович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 207 с.

  180. Щербина В. С. Господарське право : підруч. / Щербина В. С. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

  181. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : [Ю. С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998–2004. – Т. 5: П-С. – 2003. – 736с.

  182. Юрчишин В. Прокурор як керівник досудового розслідування / В. Юрчишин // Адвокат. – 2012. – № 7(124). – С. 27–30.

  183. Янків О. Слідчий – процесуально незалежний самостійний субʼєкт кримінального процесу [Текст] / О. Янків // Вісник прокуратури. – 2017. – № 6. – С. 41-42.