НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"ПРАВОВА СТАТИСТИКА"


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http://zakon1.rada.gov.ua
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закону України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
 4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анохін В. Інформаційне забезпечення – крок до здобуття позитивного досвіду // Право України. – 2008. - №4. – С.77.
 2. Бек В.Л. Теорія статистики. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2002.-288 с.
 3. Бова А.А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2003.-№5.-С.16-21.
 4. Вашків П.Г., Пастер П.І, Сторожук В.П., Ткач Е.І. Теорія статистики: навчальний посібник — К. Либідь, 2001.- 320с.
 5. Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика стать реальной // Государство и право.-2001.-№1. С.15-18.
 6. Громико І., Сахарчук Т. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки в умовах протидії загрозам // Право України. – 2008. - №8. – С.130.
 7. Демографічний щорічник "Населення України за 2012 рік". - Київ, ДКС, 2012. - 610с.
 8. Економічна статистика: Підручник. /за заг ред. Ю.М. Іванова.- К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011.-232 с.
 9. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика. Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2003.- 368 с.
 10. Інструкція зі складання звіту «Про роботу органів досудового розслідування та ведення первинного обліку роботи слідчого» затверджено Наказом Генеральної Прокуратури Міністерства Внутрішніх Справ України Державної Голови Державної податкової служби України від 12.11.2012 №110/1013/1037/514
 11. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень,затверджена наказом МВСУ «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» № 700 від 14.08.2012.
 12. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ за ред. О.І. Пушкаря. -К., Видавничий центр “Академія”, 2002.-704с.
 13. Ігнатов О. Щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2008. - №2. – С.97.
 14. Камлик М.І. Правова статистика Навчальний посібник..К: Атіка, 2004.-240 с.
 15. Карпусь А. Інформатизація органів прокуратури: стан і перспективи // Право України. – 2007. - №6. – С.89.
 16. Козлов В.И., Прохорова М.И. Вопросы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскных мер по противодействию криминальным угрозам // Российский следователь.-2009.-№7.-С.25.
 17. Кривонос Ю.Н., Шидан Н.М. Выборочный метод оценки колличественных признаков объектов генеральной совокупности и ряды динамики: Учеб. пособие по правовой статистике для курсантов и слушателей.-Луганск. Рио ЛИВД. - 2001. -136 с.
 18. Кубов Р.Х. Развитие уголовной политики на современном этапе // Российский следователь.-2009.-№3.-С.16.
 19. Кулик О.Г. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України.-2009.-№7.-С.52.
 20. Кулик О.Г. Експертна оцінка працівниками органів внутрішніх справ організованої злочинності та її конкретних проявів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2003.-№5.-С.22-29.
 21. Лозовицкая Г.П. Сравнительно-правовой анализ преступлений против правосудия по законодательству государств ближнего зарубежья // Российский следователь.-2009.-№1.-С.37.
 22. Луцюк П. Використання відомостей про особу в процесі розслідування злочинів за ст. 286 КК України // Право України. – 2008. - №9. – С.53.
 23. Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України. – 2007. - №3. – С.24.
 24. Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики. -К. Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. -318 с.
 25. Наказ Генеральної Прокуратури України «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань» від 17 серпня 2012 року N 69.
 26. Наказ Генеральної Прокуратури України « Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень» від 25 вересня 2012 року N 15гн.
 27. Наказ Генеральної Прокуратури України Державної Судової Адміністрації України «Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» від 27 вересня 2012 року N 91/114.
 28. Наказ Генеральної Прокуратури Міністерства Внутрішніх Справ України «Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ від 17 листопада 2012 року N 115/1046».
 29. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» від 19.11.2012 року № 1050.
 30. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень» від 07.11.2012 № 1017.
 31. Наказ Державної Судової Адміністрації України «Про затвердження форм звітності щодо здійснення місцевими та апеляційними судами кримінального провадження» від 21.11.2012 №158
 32. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1 «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби», від 1 липня 2003 р. №198.
 33. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження статистичної картки на підсудного (обвинуваченого)», від 19 травня 2003 р. №179.
 34. Наказ МВС України від 12.10.2009 № 436 «Про затвердження Положення про Інтегровануінформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 460 ( z0867-13 ) від 16.05.2013).
 35. Неня О. До питання про методи дослідження у практичній правозастосовчій діяльності // Право України.-2009.-№8.-С.139.
 36. Никитиенко И.В. Миграционный учет как основная форма государственного контроля над миграционными процессами // Российский следователь.-2009.-№7.-С.29.
 37. Подольный Н.А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность // Российский следователь.-№10.-С.2.
 38. Положення «Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» затверджено Наказ Генеральної Прокуратури України від 17 серпня 2012 року N 69.
 39. Правова статистика: [навчальний посібник] / [М.П. Пихтін, Г.С. Поліщук, М.І. Шерман та ін.]; за заг ред. М.П. Пихтіна.- К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011.-272 с.
 40. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та інш.; За загальною редакцією професора О.М.Джужі. –К.:Атіка, 2008. -326с.
 41. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).
 42. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2011 року" - Київ, ДКС, 2011. - 457с.
 43. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року" . - Київ, ДКС, 2011. - 120с.
 44. Указ Президента України «Про положення про Державний комітет статистики», від 6 листопада 1997 р., №1249/97.
 45. Указ Президента України «Про Положення про Державну судову адміністрацію України», від 3 березня 2003 року №182.
 46. Указ Президента України «Про Положення про Державну службу статистики України» від 06.04.2011 р., № 396/2011.
 47. Указ Президента України «Про Положення про Державну судову адміністрацію України», від 3 березня 2003 року №182.
 48. Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право України. – 2011. - №6. – С.17-21.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Тези доповідей та матеріали конференцій:

 1. Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право України. – 2011. - №6. – С.17-21.
 2. Бова А.А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2013.-№5.-С.16-21.

Нова література та надходження до бібліотеки:

 1. Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К. – Львів : Львів. державний ун-т внутр. справ, 2010. – 824 с.
 2. Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – [8-те вид., перероб. та доповн.]. – Х. : Одіссей, 2012. – 904 с.
 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те вид., перероб. та доповн.] – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

© Національна академія внутрішніх справ, 2014