НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

"ПРАВОВА СТАТИСТИКА"


ВСТУП

Правова статистика – галузь соціальної статистики, яка вивчає кількісну сторону правових явищ, зокрема, злочинів та правопорушень, у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками, а також результатів діяльності правоохоронних органів

Вивчення курсу "Правова статистика" організовано таким чином, щоб слухачі на лекціях, семінарських заняттях, а також під час самостійної підготовки могли опанувати основи теорії статистичної науки, ознайомитися з організацією статистичної роботи, формами документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах, набули навичок статистичного аналізу соціальних процесів. Значимість правової статистики визначається не тільки і навіть не стільки тим, що вона як одне із найважливіших джерел соціальної інформації про злочинність, правопорушення та інші правові явища, є узагальненим визначенням практики боротьби з вищезазначеними та взагалі юридичної практики, а тим, що, по-перше, статистика – це один із самостійних специфічних методів дослідження соціальних процесів і явищ, які дозволяють виділити тенденції та перейти від їх випадковості до закономірності, по-друге, і це особливо важливо, ефективне управління процесом протидії злочинності передбачає наявність високоякісної (науково-обґрунтованої, своєчасної, достатньої, повної) інформації, яка є результатом реєстрації, узагальнення та ретельного вивчення масиву фактів про правопорушення і заходів боротьби з ними.

Суспільні науки (соціологія, кримінологія, науки окремих галузей права та інші) визначають якість, матеріальну природу явищ, що вивчаються, а саме кількісну їх характеристику дає статистика, зокрема, правова. Без застосування даних статистики неможливе не тільки дослідження сутності соціальних процесів, але й ефективності створених державою систем, які повинні ці процеси контролювати.

В структурно-логічній схемі навчання нормативна дисципліна «Правова статистика» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, після вивчення ними дисципліни «Кримінологія» та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни «Правової статистики» з урахуванням професійної орієнтації студентів.

Навчальна програма дисципліни «Правова статистика» передбачає вивчення загальних питань роботи зі статистичною звітністю з урахуванням особливостей підготовки бакалаврів, за відповідним напрямом підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

Навчальна програма дисципліни «Правова статистика» окреслює лише загальні контури щодо структури цієї дисципліни, змісту окремих тем, основних загальнокультурних та професійних компетенцій випускників.


© Національна академія внутрішніх справ, 2014