=Судова бухгалтерія=

Перейти к контенту

Главное меню:

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Які етапи у своєму розвитку та становленні як науки пройшла методологія бухгалтерського обліку?
2. Які трактування бухгалтерського обліку як науки вам відомі?
3. У якій країні світу вперше з’явилося законодавство про облік і коли це відбулося?
4. Яка з країн була батьківщиною «рахівництва на вільних листах»?
5. Яка держава у період Середньовіччя першою встала на шлях державної регламентації обліку?
6. Хто є автором термінів «дебет» і «кредит»?
7. Хто перший в історії людства обґрунтував необхідність застосування методу подвійного запису?
8. В чому полягає сутність натуралістичної концепції обліку?
9. Які існували особливості обліку в первісному суспільстві?
10. Якою була відмінність ведення обліку в Єгипті, Греції та Римі?
11. Зробіть порівняльну характеристику предмету бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії. Визначте їх взаємозалежність.
12. Які з прийомів методу бухгалтерського обліку використовуються у судовій бухгалтерії ? Назвіть специфічні прийоми методу судової бухгалтерії.
13. Визначте ознаки класифікації господарських засобів та наведіть приклади відповідного майна.
14. Визначте  різницю між поняттями «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгованість».
15. Якою є структура Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. З якою метою вони приймаються та використовуються в практиці ведення бухгалтерського обліку окремими країнами?
16. Визначте форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України.
17. Дайте пояснення терміну «спеціаліст», щодо застосуванню його у кримінальному провадженні .
18. Дайте пояснення терміну «експерт», щодо застосуванню його у кримінальному провадженні .
19. У яких формах на практиці відбувається використання фахових знань спеціаліста-бухгалтера.
20. Перелічить основні нормативно-правові документи, що регулюють використання  фахових знань  спеціаліста-бухгалтера та експерта  у правоохоронній діяльності.
21. Які документи відносяться до первинних документів?
22. Що означає поняття «фінансова звітність»?
23. Охарактеризуйте інформаційну базу фінансового аналізу суб’єктів господарювання.
24. Яку роль відіграє аналіз фінансової звітності підприємств?
25. Розкрийте сутність балансу підприємства.
26. Розкрийте сутність звіту про фінансові результати підприємства.
27. Розкрийте сутність звіту про рух грошових коштів підприємства.
28. Розкрийте сутність звіту про власний капітал підприємства.
29. Назвіть етапи проведення інвентаризації.
30. Хто є користувачами фінансової звітності підприємств?
31. Які існують види ревізій?
32. Яке значення документальної ревізії у боротьбі з економічною злочинністю?
33. Назвіть та охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, що регламентують призначення та проведення ревізій?
34. Назвіть основні етапи ревізійного процесу та проаналізуйте процеси, що відбувається на кожному етапі.
35. Назвіть види перевірок, що здійснюються під час проведення ревізії та охарактеризуйте їх.
36. Назвіть основні вимоги, що ставляться до оформлення результатів ревізії.
37. Розкрийте зміст понять «аудит» та «аудиторська діяльність». Що являють собою стандарти аудиту, хто їх затверджує ?
38. Які вимоги чинного законодавства України до аудитора як фізичної особи підприємця? Поясніть правовий статус аудиторської фірми.
39. В яких випадках проведення аудиту є обов’язковим? Розкрийте зміст такого документу як аудиторський висновок.
40. Розкрийте правовий статус Аудиторської палати України.
41. За яких умов Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів?
42. Назвіть повноваження головного розпорядника бюджетних коштів.
43. Назвіть порядок документування на стадії підготовки правопорушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів.
44. Які заходи здійснює оперативний працівник при надходженні оперативної інформації про намір посадових осіб, які освоюють бюджетні кошти, вчинити їх розкрадання?
45. Які документи (копії) необхідно отримати у розпорядника та генерального підрядника, які освоїли бюджетні кошти, з метою підтвердження їх злочинної діяльності?
46. Назвіть типові порушення в діяльності промислових виробничих підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
47. Назвіть типові порушення в діяльності житлово-комунальних підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
48. Назвіть типові порушення в діяльності суб’єктів торговельної діяльності та основні напрями перевірки їх діяльності.
49. Назвіть типові порушення в діяльності будівельних підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
50. Назвіть типові порушення в діяльності неприбуткових організацій та основні напрями перевірки їх діяльності.
51. Що є підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи?
52. Якими законодавчими актами встановлюється порядок, призначення і проведення експертиз?
53. Які документи надаються на дослідження бухгалтерам-експертам?
54. Яка інформація наводиться у вступній частині висновку експерта?
55. Що необхідно розкрити у дослідницькій частині висновку експертизи?
56. В чому полягають особливості складання висновку, який виконується під час судового розгляду?
57. Які підстави призначення додаткової експертизи?
58. Які підстави призначення повторної експертизи?
59. Як реалізується висновок експерта в судовому процесі?
60. Назвіть обставини, за яких експерт повідомляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок.
Назад к содержимому | Назад к главному меню