=Судова бухгалтерія=

Перейти к контенту

Главное меню:

ВСТУП
---Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а від­так ускладненнями у правозастосовній практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суті цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але й навичками бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, тобто мати спеціальну економічну підготовку.
Необхідність озброєння спеціальними економічними знаннями випливає насамперед з особливостей злочинів, що реєструються по лінії Департаменту захисту економіки Національної поліції України. З точки зору криміналіс­тики особливості злочинних посягань, спрямованих проти державного майна та майна підприємств інших форм влас­ності, полягають у тому, що сліди цих посягань відбиваю­ться в документах. Отже, бухгалтерські документи, які ві­дображають господарську діяльність підприємств, є одним із основних видів доказів у справах про розкрадання та ін­ші господарські злочини.
---З точки зору кримінології, корис­ливі злочини, які скоюються в галузях економіки, мають латентний (замаскований) характер. Тому для їх розкриття необхідно володіти не лише тактикою виявлення, але й ме­тодикою, в основу якої покладено використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації.
---Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють ва­жливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профі­лактичних заходів щодо виявлення та попередження кори­сливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є комплек­сна економіко-правова дисципліна – судова бухгалтерія.
Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, виклика­ні будь-якими деструктивними чинниками. Дисципліна розробляє спеціальні прийоми виявлення негативних явищ, методику використання економічних і бухгалтерських знань у слідчій та судовій практиці.
---Судова бухгалтерія тісно пов'язана з такими економіч­ними та юридичними дисциплінами, як бухгалтерський облік, економіка галузей народного господарства, аналіз господарської діяльності, ревізія і контроль господарської діяльності, кримінальний процес, кримінальне і цивільне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність.
Необхідність вивчення судової бухгалтерії у вищих юридичних навчальних закладах правоохоронних органів, зовемо системи МВС, випливає із завдань, дисципліни, які полягають у:
• всебічному сприянні розвитку економіки України шляхом зміцнення державної законності у всіх сферах гос­подарювання;
• виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів в галузях економіки;
• розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень,
• забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.
---Крім того, необхідність вивчення судової бухгалтерії працівниками органів внутрішніх справ визначається тим,  що економіко-правова інформація, безумовно, може бути використана для:
• оцінки стану оперативної обстановки на об'єктах, оперативного обслуговування;
• визначення об'єктів першочергового оперативного обслуговування;
• організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів; прийняття управлінських рішень
• цілеспрямованої роботи із джерелами оперативної ін­формації;
• своєчасного виявлення і всебічного розслідування ко­рисливих злочинів які скоюються на підприємствах будь-яких форм власності.
---Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну струк­турно можна поділити на три частини. У першій частині висвітлюються основні положення судової бухгалтерії та основи бухгалтерського обліку. У другій частині наводять­ся особливості обліку та галузеві методики використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. Третя частина присвячена використанню спеці­альних економічних та бухгалтерських знань при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів, а саме під час про­ведення ревізії та судово-бухгалтерської експертизи за іні­ціативою органів дізнання та попереднього слідства.
Назад к содержимому | Назад к главному меню