Для самоконтролю до Вашої уваги тест з дисципліни Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

На кожне питання правильна лише одна відповідь. За результатми тесту Ви зможете оцінити свої знання.


Зовнішньоекономічна діяльність – це:

діяльність суб'єктів господарської діяльності та митних органів України, побудована на взаємовідносинах між ними, з митного оформлення експорту та імпорту товарів
діяльність органів державної влади України з правового та адміністративного регулювання експорту та імпорту товарів
господарські правовідносини, що складаються між українськими та іноземними суб’єктами господарювання

До зовнішньоекономічної діяльності відноситься:

діяльність органів місцевого самоврядування з укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг
діяльність громадян України з придбання ними товарів у іноземних суб'єктів господарської діяльності через інтернет-магазини
надання суб'єктами господарської діяльності України юридичних послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності

Особа якої організаційно-правової форми може бути суб’єктом зовнішньоекономічних правовідносин (зовнішньоекономічної діяльності)?

акціонерне товариство
об'єднання фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність
Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління

Яка особа не може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності?

концерн
фізична особа - громадяни України, що не зареєстрована як підприємець, яка має цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України
благодійна організація

В якому нормативно-правовому акті міститься перелік усіх організаційний-правових форм суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності?

Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Господарському кодексі України
Державному класифікаторі України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004

Поняття корпорація (англ Corporation) в праві країн з розвинутою економікою:

означає об’єднання підприємств
означає юридичну особу
такого поняття взагалі не існує

Поняття «консорціум» (англ Consortium) в праві країн з розвинутою економікою:

означає певну організаційну форму юридичної особи
означає договірні відносини між суб’єктами господарювання
такого поняття взагалі не існує

Поняття «концерн» (нім Konzern) в німецькому праві:

означає певну організаційну форму юридичної особи
означає договір про концесію
означає групу юридичних осіб - суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами контролю

Поняття «компанія» (англ company) в праві країн з розвинутою економікою:

означає тільки юридичну особу в такій організаційній формі, як господарське товариство
означає будь-який суб’єкт господарювання в формі юридичної особи
означає партнерство (англ partnership) або корпорацію (англ corporation), що складається з кількох учасників

Що означає таке поняття, як «фірма» (англ firm), в міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн?

суб’єкт господарювання в будь-якій організаційній формі (фізичну особу-підприємця, партнерство, корпорацію)
тільки суб’єкт господарювання у формі юридичної особи
тільки суб’єкт господарювання у формі господарського товариства

Що означає таке поняття, як «компанія» (англ company), в праві економічно розвинутих країн?

суб’єкт господарювання будь-якої організаційної форми (фізичну особу-підприємця, партнерство, корпорацію)
тільки суб’єкт господарювання у формі партнерства чи корпорації, який має двох і більше учасників
тільки суб’єкт господарювання у формі господарського товариства

Чи можуть за чинним законодавством України бути створені і внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань спільні підприємства?

так, можуть
ні, це не можливо
так, але з дозволу міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Чим поняття «компанія з обмеженою відповідальністю» (англ «limited liability company», передбачене в праві економічно розвинутих країн, відрізняється від поняття «товариство з обмеженою відповідальністю», передбачене в праві України?

кількістю учасників
компанія з обмеженою відповідальністю не є юридичною особою і не є платником податку на прибуток
правами і обов’язками

Що означає поняття «corporation» (корпорація) в праві економічно розвинутих країн

об’єднання підприємств
юридичну особу
господарське об’єднання

З якого моменту у суб’єкта господарювання виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності?

з моменту отримання відповідного дозволу від відповідного державного органу
з моменту державної реєстрації як фізичної особи-підприємця чи як юридичної особи
з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

З якого моменту суб’єкт господарювання стає суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності?

з моменту отримання відповідного дозволу від відповідного державного органу на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
з моменту укладення зовнішньоекономічного контракту

До міжнародно-правових джерел регулювання зовнішньоекономічної діяльності відносяться:

Закони України
міжнародні торговельні звичаї
нормативно-правові акти України

Чи можуть український і французький суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин домовитись про те, щоб до їх зовнішньоекономічного договору застосовувалось право Нідерландів?

ні
так, це можливо
так, але тільки з відповідного дозволу від відповідного державного органу

До українських джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності відноситься?

Митний кодекс України
Податковий кодекс України
Цивільний кодекс України

Нормативне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це:

регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права
регулювання зовнішньоекономічної діяльності вказівками державних органів України
регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень судів

Індивідуальне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це:

регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права
регулювання зовнішньоекономічної діяльності вказівками державних органів України
регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень судів

У випадку, якщо норми міжнародного договору ратифікованого Верховною Радою України суперечать нормам Закону України, які норми мають застосовуватись?

норми Закону України
норми міжнародного договору
ті норми, які визначить господарський суд України своїм рішенням

На регулювання зовнішньоекономічних відносин направлений наступний міжнародний договір


Генеральна угода з тарифів і торгівлі
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
Європейська конвенція про правовий статус трудівників-мігрантів

Угода про субсидії та компенсаційні заходи:

заохочує країни-учасниці надавати субсидії вітчизняним виробникам
обмежує країни-учасниці в наданні субсидій вітчизняним виробникам
взагалі не регулює питання щодо надання країнами-учасницями субсидій вітчизняним виробникам

Світова організація торгівлі (СОТ) має на меті:

захист вітчизняних виробників усіх держав членів СОТ шляхом обмеження імпорту
забезпечення рівноправності і конкуренції в торгівлі для всіх держав членів СОТ та лібералізацію зовнішньої торгівлі
надання переваги в міжнародній торгівлі найбільш економічно розвинутим країнам

Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) має на меті:

отримання прибутку
сприяння стабільності валютних курсів і запобігання девальвації валют країн-членів
надання переваги в міжнародній фінансовій сфері найбільш економічно розвинутим країнам

Міжнародна торговельна палата - це

недержавна міжнародна організація, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі
державна міжнародна організація, загальна мета якої – підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються, за рахунок фінансової допомоги розвинутих країн
недержавна міжнародна організація, яка має на меті підтримку переходу країн Центральної і Східної Європи і до відкритої ринкової економіки

ІНКОТЕРМС застосовуються в

зовнішньоекономічних договорах перевезення
зовнішньоекономічних договорах купівлі-продажу
зовнішньоекономічних договорах фінансового лізингу

Поставка (delivery) в ІНКОТЕРМС означає:

договір, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму
перевезення товару від продавця до покупця
передачу права володіння на товар від продавця до покупця з усіма ризиками щодо випадкової втрати чи пошкодження товару

При застосуванні терміну FCA:

продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення
продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно в названому порту відвантаження
продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, переданий призначеному покупцем перевізнику у названому мiсцi

Який термін ІНКОТЕРМС покладає найбільше обов’язків на продавця?

DDP
FOB
EХW

Який термін ІНКОТЕРМС покладає найбільше обов’язків на покупця?

DDР
FOB
EXW

Що об’єднує групу термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери C?

те, що перевезення здійснюється водним транспортом
те, що перевізника призначає продавець
те, що перевізника призначає покупець

Міжнародний комерційний арбітраж поділяється на наступні види:

державний арбітраж і місцевий арбітраж
арбітраж першої інстанції та апеляційний арбітраж
інституційний арбітраж і арбітраж ad hoc

Чи можуть українські третейські суди за законодавством України, що регулює їх діяльність, вирішувати зовнішньоекономічні спори шляхом міжнародного комерційного арбітражу?

так
ні, не можуть
можуть тільки у тому випадку, якщо сторони передбачили це в своїй угоді

Поняття «арбітраж» (англ arbitration, франц arbitrage») в міжнародному праві означає

тільки спосіб вирішення спорів
як спосіб вирішення спорів, так і інституцію, що цей спір вирішує
по-перше, орган, завданням якого є вирішення міжнародних комерційних спорів по-друге, процедуру (механізм, порядок) вирішення спорів по-третє, конкретний склад арбітражу

Поняття «міжнародний комерційний арбітражний суд» означає:

арбітрів, які розглядають зовнішньоекономічний спір шляхом арбітражу і приймають арбітражне рішення
установу, яка за плату надає допомогу сторонам зовнішньоекономічного спору та арбітрам вирішити спір шляхом міжнародного комерційного арбітражу
процес вирішення зовнішньоекономічних спорів

Арбітражним трибуналом (англ arbitral tribunal) в міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн називають

того арбітра або тих арбітрів, які безпосередньо розглядають зовнішньоекономічний спір і приймають арбітражне рішення
міжнародний комерційний арбітражний суд
третейський суд

Вітаємо з проходженням тестування!