Вступ


На теперішній час розбудова Української держави має ґрунтуватися на глибоких знаннях історичного минулого, злагоді громадянського суспільства та держави, використанні всіх позитивних рис менталітету українського етносу, спрямованих на загальноукраїнську ідею «духовність – народовладдя – державність». Глибоке вивчення світового і вітчизняного досвіду державотворення без ідеологічних стереотипів сприяє кращому пізнанню здобувачами вищої освіти суті, функцій і соціального призначення держави і права, допомагає краще орієнтуватися в сучасних проблемах реформування політичної, правової та адміністративно-територіальної системи, що відбувається в Україні

Серед навчальних дисциплін юридичних вишів, правничих факультетів, у тому числі й у системі вищої освіти МВС України, «Історія держави та права» займає одне з провідних місць. Вона є фундаментальною навчальною дисципліною для опанування предметів юридичного циклу і водночас світоглядною дисципліною, яка сприяє розвитку національної самосвідомості громадян України, вихованню їх патріотичних почуттів, морально-етичних переконань.

Історія держави та права є історико-правовою наукою, оскільки вона має безпосереднє відношення як до науки історії, так і до науки про державу та право. За своїм характером – це навчальна юридична дисципліна. Саме тому вона є невід’ємною частиною і необхідним елементом вищої юридичної освіти.

Предметом історії держави та права є загальні та специфічні закономірності виникнення та розвитку держави і права України й окремих зарубіжних країн у конкретно-історичних умовах їх існування у хронологічній послідовності.

Метою навчальної дисципліни «Історія держави та права» є формування у здобувачів вищої освіти розуміння закономірностей розвитку держави та права, вироблення правильних оцінок державно-правових явищ, виховання політичної та правової культури, поваги до прав і свобод громадян, розвиток патріотичних та морально-етичних переконань, формування науково-юридичного світогляду та мислення, необхідних для вивчення та застосування права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави та права» є формування у здобувачів вищої освіти: загальних знань про закономірності та особливості державно-правового розвитку України та країн світу; навичок роботи з джерелами права; навичок аналізу державно-правових явищ, подій та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків; патріотичних переконань та морально-етичних цінностей; високого рівня професійної правосвідомості та правової культури.