СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р. Ратифікована із заявою Законом № 252-V від 18.10.2006 р.
 2. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. Ратифікований Законом № 253-V від 18.10.2006 р.
 3. Цивільна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. Ратифікована Законом № 2476-1V від 16.03.2005 р.
 4. Конвенція ООН проти корупції від 11 грудня 2003 р. Ратифікована із заявами Законом № 251-У від 18.10.2006 р.
 5. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (Додаток до Резолюції 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 1996 р.).
 6. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16 грудня 1996 р.
 7. Конституція України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) України. — 1996. — № 30. — с. 141.
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – № 90-91 від 19.05.2012.
 9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О.М.Бандурка, Є.М.Блажівський,Є.П.Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я.Тація, В.П. Пшонки, А.В.Портнова. – Х.: Право, 2012. – с. 768.
 10. Кримінальний кодекс України: Офіц. Видання. - К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – с. 336.
 11. Закон України «Про міліцію» від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991. - № 4. - с. 20.
 12. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 квіт.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 27. - с. 382.
 13. Закон України «Про прокуратуру» від 14 листоп. 2014 р. № 1697-VII VI Електроний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
 14. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовт. 2014 р. № 1700VIІ Електроний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
 15. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовт. 2014 р. № 1698VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.
 16. Закон України «Про очищення влади» : від 16 верес. 2014 р. № 1682-VII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18.
 17. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» : від 14 жовт. 2014 р. № 1701-VII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18.
 18. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - с. 358.
 19. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.
 20. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 берез. 2011 р. № 3166-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
 21. Закон України «Про державну службу» від 16 грудн. 1993 р. № 3723-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.
 22. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січ. 2011р. № 2939-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
 23. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовт. 2014 р. № 1702-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
 24. Закон України «Про службу органах місцевого самоврядування» від 07 черв. 2001 р. № 2493-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.
 25. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 груд. 1993 р. № 3782-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.
 26. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квіт. 2014 р. № 1197-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18.
 27. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» : від 7 квіт. 2011 р. № 3206-VI / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 40. – с. 404.
 28. Закон України «Про боротьбу з корупцією» : від 5 жовт. 1995 р. № 356/95-ВР / Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – с. 266.
 29. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» : від 14 жовт. 2014 р. № 808/2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/808/2014.
 30. Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 –2015 роки» : від 21 жовт. 2011 р. № 1001/2011 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011.
 31. Указ Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» : від 26 листоп. 1993 р. № 561/93/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561/93.
 32. Указ Президента України «Про Національну програму боротьби з корупцією» : від 10 квіт. 1997 р. № 319/97 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/319/97.
 33. Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998–2005 роки» : від 24 квіт. 1998 р. № 367/98 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/98.
 34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки» : від 28 листоп. 2011 р. № 1240 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1240-2011-п
 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»: від 18 берез. 2015 р. № 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2015-п
 36. Безрутченко В. С. Причини та наслідки поширення корупції / В. С. Безрутченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. – 2010. – № 23. – с. 105–113.
 37. Василинчук В. І. Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення / В. І. Василинчук // Право і бізнес : наук. журн. – 2009. – № 2. – с. 58–64.
 38. Василинчук В.І. Протидія корупції та хабарництву в бюджетній сфері /В.І.Василинчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск «Правові засади забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах». – 2011. – № 4. – с. 169–175.
 39. Василинчук В.І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері: К.: ПП «Заграй», 2012. – с. 344.
 40. Гвоздецький В.Д. Правові, економічні та духовні засади протидії корупції // Науково-практичний збірник №100. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Міліція України. № 3-4, 2011. - с. 24-25.
 41. Любченко, Д.І., Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Прокопович Г.В., Запобігання та викриття корупційних злочинів в органах виконавчої влади: Монографія. – К.: МП «Леся», 2010. – с. 160.
 42. Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навч. посіб. / [Василинчук В. І., Алексійчук М.М., Сливенко В.Р. та ін.]. – К.: НАВС, 2014. – с. 220 – (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
 43. Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ як складової правоохоронної системи та сектору безпеки і оборони України. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ» 16 квіт. 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uceps.org/upload/przh_Melnyk_militsiya_2015_8_5.pdf.
 44. Стан корупції в Україні. Результати загальнонаціонального дослідження 2007 р. {скорочена версія} // Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://udscn.guds.gov.ua/Iilcs/Dos 1/2.pdf.
 45. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,- К.: Лтіка, 2011.- с. 424.