Відповідно до навчальних планів у НАВС здобувачам ступеня вищої освіти бакалавр заочної та денної форм навчання за спеціальністю 081 «Право» викладається навчальна дисципліна «Трудове право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають суспільні трудові відносини, які виникають із застосування працівниками здатності до праці в суспільному виробництві, та інші відносини, що тісно пов'язані з трудовими. Трудова діяльність виступає засобом створення матеріальних потреб, які забезпечують життєдіяльність, а значить, існування людини. Метою норм трудового права є регламентація триваючих трудових відносин у процесі праці шляхом встановлення мінімальних гарантій (наприклад, мінімальної відпустки, мінімальної заробітної плати), максимальних обмежень (норми робочого часу, норми праці тощо), захисних процедур (підстави і порядок звільнення з ініціативи власника, додержання гарантій при звільненні, порядок оскарження незаконного рішення тощо).

Метою викладання навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти знань у сфері трудових правовідносин, що має розглядатися як умова становлення професійної культури досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті трудових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням трудового права.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та практичних знань, ознайомлення з основними положеннями чинного трудового законодавства України, формування уміння користуватися відповідними нормативними актами, розкриття змісту основних категорій та інститутів, вироблення уміння вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із застосуванням норм трудового права.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

суть та значення трудового права;

чинне трудове законодавство;

правовий статус суб'єктів трудового права;

правове регулювання укладення колективних договорів (угод);

порядок укладення і припинення різних видів трудових договорів;

правове регулювання робочого часу та часу відпочинку;

правове регулювання оплати праці;

особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим законодавством;

порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів;

вміти:

застосовувати норми законодавства про працю;

узагальнювати практику використання трудового законодавства та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;

правильно застосовувати роз’яснення судових та інших органів у процесі застосування норм трудового права;

проводити роз’яснення трудового законодавства серед населення.

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені лекційних та семінарських занять зі здобувачам вищої освіти ступеня бакалавр заочної та денної форм навчання, а також під час їх самостійної підготовки. Розробка мультимедійного навчального посібника з навчальної дисципліни «Трудове право» зумовлена необхідністю активізації самостійної роботи слухачів навчальних закладів із специфічними умовами навчання, а також потребами забезпечити сучасними електронними дидактичними засобами освітній процес у НАВС.