Вступ - Теорія судових доказів

Перейти к контенту

Главное меню:

  Дисципліна «Теорія судових доказів» передбачає опанування слухачами, студентами необхідного обсягу теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення доказування під час кримінального провадження.
Розслідування кримінальних правопорушень, розгляд і вирішення матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування й судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосована належна правова процедура – реалізація кожного з цих завдань кримінального провадження – передбачає необхідність перевірки і оцінки в кожному конкретному випадку великого обсягу різноманітної інформації.
  Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду по збиранню, перевірці і оцінці фактичних даних (відомостей про факти) про обставини, встановлення яких є так необхідним для правильного вирішення матеріалів кримінального провадження, прийнято називати доказуванням. При цьому слід наголосити, що доказування складає основний зміст кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Звичайно, було б неправильним зводити весь кримінальний процес до доказування, але домінуюча роль процесу доказування у кримінальному процесі не піддається сумніву.
  Норми процесуального права, які регулюють мету, порядок, межі й зміст цієї діяльності називаються доказовим правом.
Слухачі, студенти повинні чітко уявляти, що таке процес доказування і пам’ятати, що доказування не зводиться лише до збору, перевірки й оцінки відомостей про факти. Підсумковим етапом в цій діяльності є прийняття певного процесуального рішення і наведення аргументів для його обґрунтування.
  Навчально-методичний комплекс з «Теорії судових доказів», підготовлений науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального процесу відповідно до навчальних планів і рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу слухачів з цієї дисципліни.
  Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія судових доказів» полягає у закріпленні, розширенні та поглибленні знань слухачами, студентами щодо механізму формування доказів, їх перевірки та оцінки, а також особливостей доказування в особливих порядках кримінального провадження.
  Основні завдання: засвоєння теоретичних та правових основ теорії судових доказів у кримінальному процесуальному праві; формування у слухачів, студентів навиків до всебічного і повного аналізу завдань кримінального процесуального законодавства і доказового права; визначення кола проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел; розширення знань щодо співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування; ознайомлення із особливостями процесу доказування в окремих стадіях кримінального судочинства; оволодіння знаннями щодо порядку здійснення доказування в особливих порядках кримінального провадження.
  В результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія судових доказів» слухачі, студенти повинні
знати:
- поняття теорії судових доказів у кримінальному провадженні;
- завдання кримінального процесуального законодавства і доказового права;
- умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими;
- співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування;
- елементи кримінально-процесуального доказування;
- особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального провадження;
- доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих порядках;
вміти:
- правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел;
- використовувати у практичній діяльності норми законів України які регламентують вказану діяльність.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню