Розширення торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва України з іншими державами стало підґрунтям для вивчення процедури розв’язання міжнародних комерційних спорів, які відіграють важливу роль у правовому регулюванні та всебічному розширенні співробітництва між представниками різних країн у будь-яких галузях права. В умовах все більшого розвитку і спеціалізації міжнародного економічного обміну роль комерційного арбітражу зростає. Це пояснюється ефективністю арбітражу, його перевагою при розгляді міжнародних цивільних, господарських справ порівняно з національними судами.

Вивчення дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» є важливим у  науковому та практичному сенсі. Її значення полягає й у тім, що міжнародний комерційний арбітраж упродовж багатьох років відіграє основну роль серед різноманітних способів розв’язання спорів і розбіжностей, що виникають із зовнішньоекономічних контрактів.

Мультимедійний навчальний посібник з «Міжнародного комерційного арбітражу», підготовлений у відповідності до навчальних планів і рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу студентів з цієї дисципліни.

Розроблений посібник відображає сутність міжнародного комерційного арбітражу як навчальної дисципліни, що дає можливість студентам вивчити основні методики розв’язання міжнародних комерційних спорів, а також проаналізувати національно-правове та міжнародно-правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу.

Дисципліна «Міжнародний комерційний арбітраж» вивчається студентами за напрямом підготовки «право», степенем вищої освіти «правознавство», за здобуттям кваліфікації «магістр права».

Міжпредметні зв’язки дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» складають дисципліни «Міжнародне приватне право», «Господарське право», «Господарський процес», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Цивільне право», «Цивільний процес» тощо.

Мета навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» – сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин, джерел міжнародного комерційного арбітражу досягти кращого розуміння студентами засад та процедур розв’язання міжнародних комерційних спорів, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до основних принципів господарювання та зовнішньоекономічної діяльності; виховувати активну громадянську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення розгляду комерційних спорів шляхом міжнародного комерційного арбітражу; розвивати у майбутніх юристів  професійні й особистісні якості.

З метою якісного засвоєння матеріалу для студентів проводяться лекційні, семінарські та практичні заняття. Визначена частина матеріалу відводиться на самостійне вивчення та включається до переліку питань на поточний контроль та підсумковий контроль.

Метою успішного засвоєння конкретних тем з курсу міжнародного комерційного арбітражу студентам рекомендується уважно опрацювати матеріали лекцій, відповідні теми підручників, рекомендовані до опрацювання нормативно-правові акти. Студентам доцільно готувати короткі конспекти виступів з кожного плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

Особливе значення в організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Якщо до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент за завданням викладача має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов’язковим посиланням на конкретні статті чинних нормативно-правових актів. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Автор сподівається, що даний посібник буде корисний студентам як денної так і заочної форм навчання та сприяти оволодінню ними знаннями з такої цікавої та потрібної навчальної дисципліни як «Міжнародний комерційний арбітраж».