Тема 4: Рішення МКА та їх виконання – 10 год.

 

Складіть конспект наступних питань:

 1. Винесення арбітражного рішення;
 2. Загальна характеристика Нью-Йоркської конференції від 10.06.1958 р.;
 3. Сфера застосування Нью-Йоркської конвенції 1958 р.;
 4. Основні принципи Нью-Йоркської конвенції;
 5. Підстави для відмови у визнанні та приведенні до виконання іноземних арбітражних рішень згідно з Нью-Йоркською конвенцією;
 6. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж;
 7. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 1992 р.

 

Дайте письмове визначення наступним поняттям:

Арбітражне рішення, оскарження арбітражного рішення, судовий контроль за арбітражними рішенням, система екзекватури, визнання арбітражного рішення, виконання арбітражного рішення.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть підстави визнання рішення міжнародного комерційного арбітражу недійсним.
 2. Яка процедура передбачена для визнання рішення міжнародного комерційного арбітражу недійсним?
 3. Визначте наукові підходи до поняття «арбітражного рішення»?
 4. Що розуміють під «остаточністю» арбітражного рішення?
 5. Які вимоги до арбітражного рішення відносять до формальних?
 6. Дайте перелік змістовних вимог до арбітражного рішення.
 7. Визначте порядок визнання іноземного рішення міжнародного комерційного арбітражу.
 8. В чому полягає система «екзекватури»?
 9. Яка процедура приведення до виконання іноземних арбітражних рішень?
 10. В чому особливості оскарження арбітражного рішення?
 11. Дайте характеристику міжнародно-правовому регулюванню визнання та виконання арбітражних рішень.

 

Теми рефератів:

 1. Рішення МКА: поняття, види та процедура прийняття;
 2. Наукові підходи до визначення арбітражного рішення;
 3. Основні принципи винесення арбітражного рішення;
 4. Формальні та змістовні вимоги до арбітражного рішення;
 5. Судовий контроль як особливий спосіб визнання арбітражного рішення недійсним;
 6. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень;
 7. Докази та доказування в міжнародному комерційному арбітражі.

На початок

Список рекомендованої літератури

Нормативна

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 1998.
 4. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 р.
 5. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р.
 6. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р.
 7. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р.
 8. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р.
 9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991.
 10. Про міжнародні договори: Закон України від 22 грудня 1993 р.
 11. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 12. Арбітражний регламент Європейської Економічної комісії від 1963 р.
 13. Арбітражний регламент UNCITRAL від 1976 р.
 14. Московська конвенція про розв’язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного та науково-технічного співробітництва від 26 травня 1972 р.
 15. Женевська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень від 1923 р.
 16. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 1992 року.
 17. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.
 18. Нью-Йоркська конвенція про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.
 19. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 20. Заключний Акт наради з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р.
 21. Панамська конвенція від 1975 р.
 22. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж, розроблений Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) від 1985 р.

 

Доктринальна

 1. Балюк І.А. Вирішення господарських спорів / І.А. Балюк. – К., 2004. – 188 с.
 2. Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р. / О. Буяновська // Право України. – 2014. - № 12. – С. 83-93.
 3. Виговський О. Проблемні питання застосування окремих положень Женевської конвенції УНІДРУА про цінні папери 2009 р. / О. Виговський // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 82-90.
 4. Вознюк Н. Принципи альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Право України. – К. – 2013. - №11. – С. 373-379.
 5. Джудитта Кордеро Мосс. Автономия воли в практике МКА. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1996. – 84 с.
 6. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбітраж / Г.К. Дмитриєва. – М.: Проспект, 1997. – 78 с.
 7. Довгерт А. Рецепція світових принципів та норм міжнародного приватного права в Україні / А. Довгерт // Право України. – 2015. – № 4. – С. 18-25.
 8. Заєць А. Проблемні питання визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів на території України / А. Заєць // Право України. – 2014. - № 12. – С. 73-77.
 9. Захарченко Т. Державний суд як гарант дотримання обов’язковості арбітражної угоди при поданні до нього позову щодо суті спору / Т. Захарченко // Право України. – 2014. - № 12. – С. 65-72.
 10. Захарченко Т. Правила сприяння арбітражу з боку Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ / Т. Захарченко // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 484-487.
 11. Звеков В.П. Международное частное право / В.П. Звеков. – М. : Юристъ, 2004. – 701 с.
 12. Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України? / А. Климчук // Право України. – 2014. - № 12. – С. 59-64.
 13. Комаров В.В. Международный коммерческий арбітраж / В.В. Комаров. – Харьков : Основа, 1995. – 304 с.
 14. Кот О. Межі втручання суду у діяльність МКАС / О. Кот // Право України. – 2014. - № 12. – С. 55-58.
 15. Кроче Р., Стахєєва Г. Реформа права конкуренції та державної допомоги у світлі Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, її значення для бізнесу / Р. Кроче, Г. Стахєєва // Право України. – К. – 2013. - №11. – С. 303-317.
 16. Лебедев С.Н. Международный торговый арбітраж / С.Н. Лебедев. – М. : Международные отношения, 1965. – 218 с.
 17. Мальський М. Дійсність арбітражної угоди / М. Мальський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 4. – С. 44-48.
 18. Международное частное право: учеб. пособие.  / Г.К. Дмитриева, А.С. Довгерт, В.П. Панов й др. – М., 1993 – 298 с.
 19. Міжнародний арбітраж: практичні питання судового провадження // Діловий вісник. – 2012. - № 11(222). – С. 23-25.
 20. Міжнародний арбітраж – основний спосіб вирішення зовнішньоекономічних спорів // Діловий вісник. – 2011. - № 11(210). – С. 8-10.
 21. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: ІнЮре, 2007. – 578 с.
 22. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. В.П. Жушмана, І.А. Шуміло. – Х. : Право, 2011. – 320 с.;
 23. Минаков А.И. Арбитражное соглашение и практика рассмотрения внешнеэкономических споров / А.И. Минаков. – М. : Юридическая литература, 1985. – 144 с.
 24. Михайловський М.Л. Міжнародний арбітраж / М.Л. Михайловський. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963.
 25. Перепелинська О. Напрями вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу / О. Перепелинська // Право України. – 2014. - № 12. – С. 37-43.
 26. Пільков К. Практика визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражних рішень в Україні / К. Пільков // Право України. – 2014. - № 12. – С. 78-82.
 27. Притика Ю. Актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів / Ю. Притика // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 199-207.
 28. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: современная практика заключения. Разрешение споров / М.Г. Розенберг. – М. : Книжный мир, 1998. – 826 с.
 29. Розенберг М.Г. Практика международного коммерческого арбитражного суда : научно-практический комментарий / М.Г. Розенберг. – М. : Торгово-промышленая палата РФ, 1997. – 288 с.
 30. Селівон М. Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним арбітражем / М. Селівон // Право України. – 2014. - № 12. – С. 27-36.
 31. Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України // Вищий господарський суд. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 360 с.
 32. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: підручник / Г.С. Фединяк. – К. : Атіка, 2005. – 542 с.
 33. Федоров А.Г. Международный коммерческий арбітраж / А.Г. Федоров. – М. : Изд. Дом «Дашков и Ко», 2000. – 116 с.
 34. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: навч. посіб / В.Л. Чубарєв. – К. : Атіка, 2008. – 608 с.
 35. Цірат Г. Чи ратифікувати Україні Конвенцію про міжнародні обтяження пересувного обладнання? / Г. Цірат // Право України. – 2010. - № 11. – С. 206-2011.
 36. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж / Г.А. Цірат. – К. : Істина, 2002. – 302 с.
 37. Цірат Г. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 183-198.
 38. Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров / Г.А. Цират, А.В. Цират. – К. : Довіра, 1997. – 368 с.
 39. Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура / Г.Г. Шинкарецкая. – М. : Наука, 1992. – 223 с.
 40. Эйземанн Ф. Арбитраж и договорные гаранти. Гарантия подряда, должного исплонения работ и компенсации / Ф. Эйземанн. – М. : Торгово-промышленная палата СССР, 1972. – 179 с.
 41. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных  арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / М.Л. Энтин. – М. : Международные отношения, 1984. – 174 с.
 42. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право / О.Х. Юлдашев. – К. : ІнЮре, 2004. – 527 с.

Інформаційні ресурси

 

 1. http://zakon.rada.gov.ua
 2. http://www.ucci.org.ua
 3. http://liga.kiev.ua

 

На початок