Тема 2: Порядок (підстави) передачі спору на розгляд МКА. Право, що підлягає застосуванню. Застосування цивільно-процесуального законодавства в діяльності МКА – 2 год.

 

1. Спори, що розглядаються міжнародним комерційним арбітражем;
2. Визначення права, що застосовується до арбітражної угоди;
3. Вибір права, що підлягає застосуванню при вирішенні спору;
4. Питання підготовки до арбітражного провадження у справі;
5. Форма та порядок звернення до МКА.

 

Методичні рекомендації

До першого питання. Під час розгляду даного питання студент повинен дослідити положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» щодо визначення переліку відносин торгового характеру, з приводу яких можливо вирішувати спори в міжнародному комерційному арбітражному суді; навести перелік спорів, які можуть розглядатися Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України; з’ясувати випадки, коли спори не можуть передаватися на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу (наявність певного специфічного предмету спору тощо).

 До другого питання. Під час розгляду даного питання студент повинен визначити значення правильного визначення права, що застосовується до арбітражної угоди; дослідити способи визначення законодавства, згідно з яким визначається дійсність арбітражної угоди, які містяться в уніфікованих міжнародно-правових нормах та нормах національного законодавства; окреслити проблему того, в якій формі повинна бути виражена воля сторін підпорядковувати арбітражну угоду закону тієї чи іншої країни.

До третього питання. Під час розгляду даного питання студент повинен дослідити загальне правило, за яким арбітражним судом вирішується питання про вибір права, що підлягає застосуванню при вирішенні спору; визначити винятки з цього правила; розкрити способи самостійного обрання судом права для вирішення спору (звернути увагу на колізійне регулювання цього питання, а також на положення lex mercatoria).

До четвертого питання. Під час розгляду даного питання студент повинен визначити форми угоди про право, що підлягає застосуванню; визначити особливість предмету угоди про вибір права та особливий вплив імперативних національних норм на дію обраного сторонами права; дослідити застосування колізійного методу для визначення права, що підлягає застосуванню для встановлення змісту правовідносин; проаналізувати положення Закону України «Про Міжнародний комерційний арбітраж» з цих питань.

До п’ятого питання. Під час розгляду даного питання студент повинен визначити значення, яке має вибір місця проведення арбітражного розгляду з огляду на приналежність держави до держав-учасниць Нью-Йоркської конвенції 1958 р.; визначити принципи обчислення строків давності на подання позову при вирішенні спору шляхом арбітражного розгляду та момент припинення перебігу цього строку (проаналізувати положення Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ, Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії ООН); звернути увагу на етапи арбітражної процедури та вимоги, що ставляться до змісту позовної заяви згідно з регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

 На початок

Список рекомендованої літератури

Нормативна

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 1998.
 4. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 р.
 5. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р.
 6. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р.
 7. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р.
 8. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р.
 9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991.
 10. Про міжнародні договори: Закон України від 22 грудня 1993 р.
 11. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 12. Арбітражний регламент Європейської Економічної комісії від 1963 р.
 13. Арбітражний регламент UNCITRAL від 1976 р.
 14. Московська конвенція про розв’язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного та науково-технічного співробітництва від 26 травня 1972 р.
 15. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 1992 року.
 16. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.
 17. Нью-Йоркська конвенція про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.
 18. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 19. Заключний Акт наради з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р.
 20. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж, розроблений Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) від 1985 р.

 

Доктринальна

 1. Ашера Д. Международный арбитражный суд МТП / Д. Ашера // Хозяйство и право. – 1996. - № 10. – С. 162.
 2. Балюк І.А. Вирішення господарських спорів / І.А. Балюк. – К., 2004. – 188 с.
 3. Богуславский М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. – М.: Юристъ, 2005. – 317 с.
 4. Виговський О. Проблемні питання застосування окремих положень Женевської конвенції УНІДРУА про цінні папери 2009 р. / О. Виговський // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 82-90.
 5. Вознюк Н. Класифікація видів альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Право України. – 2014. - № 6. – С. 222-229.
 6. Діковська І. Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів / І. Діковська // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 103-112.
 7. Джудитта Кордеро Мосс. Автономия воли в практике МКА. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1996. – 84 с.
 8. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбітраж / Г.К. Дмитриєва. – М.: Проспект, 1997. – 78 с.
 9. Захарченко Т. Державний суд як гарант дотримання обов’язковості арбітражної угоди при поданні до нього позову щодо суті спору / Т. Захарченко // Право України. – 2014. - № 12. – С. 65-72.
 10. Захарченко Т. Правила сприяння арбітражу з боку Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ / Т. Захарченко // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 484-487.
 11. Звеков В.П. Международное частное право / В.П. Звеков. – М. : Юристъ, 2004. – 701 с.
 12. Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України? / А. Климчук // Право України. – 2014. - № 12. – С. 59-64.
 13. Кот О. Межі втручання суду у діяльність МКАС / О. Кот // Право України. – 2014. - № 12. – С. 55-58.
 14. Кроче Р., Стахєєва Г. Реформа права конкуренції та державної допомоги у світлі Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, її значення для бізнесу / Р. Кроче, Г. Стахєєва // Право України. – К. – 2013. - №11. – С. 303-317.
 15. Лебедев С.Н. Международный торговый арбітраж / С.Н. Лебедев. – М. : Международные отношения, 1965. – 218 с.
 16. Мальський М. Дійсність арбітражної угоди / М. Мальський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 4. – С. 44-48.
 17. Міжнародний арбітраж: практичні питання судового провадження // Діловий вісник. – 2012. - № 11(222). – С. 23-25.
 18. Міжнародний арбітраж – основний спосіб вирішення зовнішньоекономічних спорів // Діловий вісник. – 2011. - № 11(210). – С. 8-10.
 19. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: ІнЮре, 2007. – 578 с.
 20. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. В.П. Жушмана, І.А. Шуміло. – Х. : Право, 2011. – 320 с.;
 21. Минаков А.И. Арбитражное соглашение и практика рассмотрения внешнеэкономических споров / А.И. Минаков. – М. : Юридическая литература, 1985. – 144 с.
 22. Михайловський М.Л. Міжнародний арбітраж / М.Л. Михайловський. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963.
 23. Перепелинська О. Напрями вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу / О. Перепелинська // Право України. – 2014. - № 12. – С. 37-43.
 24. Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді / Ю.Д. Притика. – К. : ІнЮре, 2006. – 633 с.
 25. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: современная практика заключения. Разрешение споров / М.Г. Розенберг. – М. : Книжный мир, 1998. – 826 с.
 26. Розенберг М.Г. Практика международного коммерческого арбитражного суда : научно-практический комментарий / М.Г. Розенберг. – М. : Торгово-промышленая палата РФ, 1997. – 288 с.
 27. Селівон М. Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним арбітражем / М. Селівон // Право України. – 2014. - № 12. – С. 27-36.
 28. Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України // Вищий господарський суд. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 360 с.
 29. Сухонос В. Теоретичний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку третейського суду в Україні / В. Сухонос // Право України. – 2011. - № 4. – С. 233-239.
 30. Федоров А.Г. Международный коммерческий арбітраж / А.Г. Федоров. – М. : Изд. Дом «Дашков и Ко», 2000. – 116 с.
 31. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: навч. посіб / В.Л. Чубарєв. – К. : Атіка, 2008. – 608 с.
 32. Цірат Г. Чи ратифікувати Україні Конвенцію про міжнародні обтяження пересувного обладнання? / Г. Цірат // Право України. – 2010. - № 11. – С. 206-2011.
 33. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж / Г.А. Цірат. – К. : Істина, 2002. – 302 с.
 34. Цірат Г. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 183-198.
 35. Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров / Г.А. Цират, А.В. Цират. – К. : Довіра, 1997. – 368 с.
 36. Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура / Г.Г. Шинкарецкая. – М. : Наука, 1992. – 223 с.
 37. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных  арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / М.Л. Энтин. – М. : Международные отношения, 1984. – 174 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. http://zakon.rada.gov.ua
 2. http://www.ucci.org.ua
 3. http://liga.kiev.ua