Тема 1: Підстави для розгляду спорів в МКА. Арбітражна угода – 14 год.

 

Складіть конспект наступних питань:

 1. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу.
 2. Особливості арбітражу ad hoc.
 3. Розвиток законодавства про міжнародний комерційний арбітраж.
 4. Джерела арбітражно-процесуального права.
 5. Правові підстави створення та діяльності арбітражних (третейських) судів в Україні  
 6. Переваги арбітражного способу вирішення спорів перед судовим.
 7. Загальні риси арбітражних комерційних судів.
 8. Сучасні тенденції у сфері арбітражного розгляду справ.
 9. Компетенція арбітражного суду.
 10. Історія міжнародно-правового регулювання арбітражних угод.
 11. Природа арбітражної угоди.

 

Дайте письмове визначення наступним поняттям:

Арбітраж (третейський суд), комерційні спори, міжнародний комерційний арбітраж, постійно діючий комерційний арбітраж, арбітраж ad hoc, арбітраж загальної юрисдикції, спеціалізований арбітражний суд, ознаки арбітражного комерційного суду, компетенція арбітражного комерційного суду, арбітражна угода, арбітражний компроміс (третейський запис), арбітражне застереження.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Визначте юридичну природу міжнародного комерційного арбітражу.
 2. Назвіть відомі Вам види міжнародного комерційного арбітражу.
 3. Назвіть основні міжнародні договори з питань міжнародного комерційного арбітражу.
 4. Яким чином вплинув Типовий закон ЮНСІТРАЛ на формування національного законодавства з питань міжнародного комерційного арбітражу?
 5. В чому полягає загальновизнана концепція МКА?
 6. В чому полягає принципова особливість арбітражної угоди?
 7. Як світова арбітражна практика вирішує питання про форму арбітражної угоди?
 8. Назвіть провідні міжнародні комерційні органи світу.

 

Теми рефератів:

 1. Міжнародний комерційний арбітраж: джерела правового регулювання;
 2. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу;
 3. Міжнародний комерційний арбітраж: поняття та види;
 4. Правова природа МКА;
 5. Арбітражна угода в міжнародному приватному праві: поняття, види та умови дійсності;
 6. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу;
 7. Міжнародний комерційний арбітраж та державний суд: проблеми правової взаємодії;
 8. Характер, форма та зміст арбітражної угоди, її процесуально-правові наслідки.

На початок

Список рекомендованої літератури

Нормативна

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 1998.
 4. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 р.
 5. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р.
 6. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р.
 7. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р.
 8. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р.
 9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991.
 10. Про міжнародні договори: Закон України від 22 грудня 1993 р.
 11. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 12. Арбітражний регламент Європейської Економічної комісії від 1963 р.
 13. Арбітражний регламент UNCITRAL від 1976 р.
 14. Московська конвенція про розв’язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного та науково-технічного співробітництва від 26 травня 1972 р.
 15. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 1992 року.
 16. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.
 17. Нью-Йоркська конвенція про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.
 18. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р.
 19. Панамська конвенція від 1975 р.
 20. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж, розроблений Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) від 1985 р.

 

Доктринальна

 1. Ашера Д. Международный арбитражный суд МТП / Д. Ашера // Хозяйство и право. – 1996. - № 10. – С. 162.
 2. Балюк І.А. Вирішення господарських спорів / І.А. Балюк. – К., 2004. – 188 с.
 3. Богуславский М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. – М.: Юристъ, 2005. – 317 с.
 4. Винокурова Л. Щодо розвитку правової доктрини третейського розгляду в Україні / Л. Винокурова // Право України. – 2014. - № 12. – С. 11-26.
 5. Вознюк Н. Класифікація видів альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Право України. – 2014. - № 6. – С. 222-229.
 6. Вознюк Н. Принципи альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Право України. – К. – 2013. - №11. – С. 373-379.
 7. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб / І.І. Дахно. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.
 8. Діковська І. Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів / І. Діковська // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 103-112.
 9. Джудитта Кордеро Мосс. Автономия воли в практике МКА. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1996. – 84 с.
 10. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбітраж / Г.К. Дмитриєва. – М.: Проспект, 1997. – 78 с.
 11. Довгерт А. Рецепція світових принципів та норм міжнародного приватного права в Україні / А. Довгерт // Право України. – 2015. – № 4. – С. 18-25.
 12. Захарченко Т. Державний суд як гарант дотримання обов’язковості арбітражної угоди при поданні до нього позову щодо суті спору / Т. Захарченко // Право України. – 2014. - № 12. – С. 65-72.
 13. Захарченко Т. Міжнародний арбітраж: вчора, сьогодні, завтра / Т. Захарченко // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 487-490.
 14. Кисіль В.І. Сучасні тенденції кодифікації міжнародного приватного права / В.І. Кисіль // Право України. – 2014. - № 2. – С. 89-104.
 15. Комаров В.В. Международный коммерческий арбітраж / В.В. Комаров. – Харьков : Основа, 1995. – 304 с.
 16. Коссак В. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В. Коссак // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 91-102.
 17. Кроче Р., Стахєєва Г. Реформа права конкуренції та державної допомоги у світлі Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, її значення для бізнесу / Р. Кроче, Г. Стахєєва // Право України. – К. – 2013. - №11. – С. 303-317.
 18. Лебедев С.Н. Международный торговый арбітраж / С.Н. Лебедев. – М. : Международные отношения, 1965. – 218 с.
 19. Мальський М. Дійсність арбітражної угоди / М. Мальський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 4. – С. 44-48.
 20. Международное частное право: учеб. пособие.  / Г.К. Дмитриева, А.С. Довгерт, В.П. Панов й др. – М., 1993 – 298 с.
 21. Міжнародний арбітраж: практичні питання судового провадження // Діловий вісник. – 2012. - № 11(222). – С. 23-25.
 22. Міжнародний арбітраж – основний спосіб вирішення зовнішньоекономічних спорів // Діловий вісник. – 2011. - № 11(210). – С. 8-10.
 23. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: ІнЮре, 2007. – 578 с.
 24. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. В.П. Жушмана, І.А. Шуміло. – Х. : Право, 2011. – 320 с.;
 25. Минаков А.И. Арбитражное соглашение и практика рассмотрения внешнеэкономических споров / А.И. Минаков. – М. : Юридическая литература, 1985. – 144 с.
 26. Михайловський М.Л. Міжнародний арбітраж / М.Л. Михайловський. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963.
 27. Перепелинська О. Напрями вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу / О. Перепелинська // Право України. – 2014. - № 12. – С. 37-43.
 28. Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О.Харитонов. – К. : Юрінком Iнтер, 2013. – 528 с.
 29. Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді / Ю.Д. Притика. – К. : ІнЮре, 2006. – 633 с.
 30. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: современная практика заключения. Разрешение споров / М.Г. Розенберг. – М. : Книжный мир, 1998. – 826 с.
 31. Розенберг М.Г. Практика международного коммерческого арбитражного суда : научно-практический комментарий / М.Г. Розенберг. – М. : Торгово-промышленая палата РФ, 1997. – 288 с.
 32. Селівон М. Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним арбітражем / М. Селівон // Право України. – 2014. - № 12. – С. 27-36.
 33. Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України // Вищий господарський суд. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 360 с.
 34. Сухонос В. Теоретичний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку третейського суду в Україні / В. Сухонос // Право України. – 2011. - № 4. – С. 233-239.
 35. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: навч. посіб / В.Л. Чубарєв. – К. : Атіка, 2008. – 608 с.
 36. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж / Г.А. Цірат. – К. : Істина, 2002. – 302 с.
 37. Цірат Г. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – К. – 2013. - №7. – С. 183-198.
 38. Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров / Г.А. Цират, А.В. Цират. – К. : Довіра, 1997. – 368 с.
 39. Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура / Г.Г. Шинкарецкая. – М. : Наука, 1992. – 223 с.
 40. Эйземанн Ф. Арбитраж и договорные гаранти. Гарантия подряда, должного исплонения работ и компенсации / Ф. Эйземанн. – М. : Торгово-промышленная палата СССР, 1972. – 179 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon.rada.gov.ua
 2. http://www.ucci.org.ua
 3. http://liga.kiev.ua

На початок