Тема 1. Інформаційне забезпечення органів Національної поліції: основні поняття, завдання, структура системи, характеристика інформаційних підсистем

Останнім часом в Україні спостерігається інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери життєдіяльності держави, у тому числі в діяльність органів Національної поліції (ОНП). Створюються, впроваджуються та успішно використовуються у боротьбі зі злочинністю міжвідомчі банки даних та інші комп’ютеризовані системи.
В МВС України накопичено чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій, функціонує та постійно удосконалюється система інформаційного забезпечення, яка здійснює інформаційну підтримку ОНП у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів, у процесі встановлення та розшуку злочинців, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію, допомагає при розв’язані інших завдань боротьби зі злочинністю.
Інформатизація діяльності ОНП передбачає впровадження в їх діяльність відповідних інформаційних систем, що потребує від працівників оволодіння відповідними знаннями та навичками у галузі інформаційних технологій. Ці та інші обставини зумовили розробку мультимедійного навчального посібника “Інформаційне забезпечення органів Національної поліції” для курсантів, слухачів Національної академії внутрішніх справ і включення.
Мета дисципліни: вивчення курсантами, слухачами теоретичних основ інформаційного забезпечення діяльності ОНП і надбання ними необхідних практичних умінь та навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.
У результаті вивчення дисципліни курсанти, слухачі повинні знати:
– нормативно-правову базу в галузі інформаційного забезпечення діяльності ОНП України;
– основні поняття про систему інформаційного забезпечення ОНП (мета, завдання, складові частини, сучасні проблеми та концепція розвитку);
– можливості інформаційних підрозділів з інформаційної підтримки практичних підрозділів ОНП при розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;
– призначення, принципи побудови та особливості функціонування основних інформаційних систем ОНП України;
– основне програмне забезпечення автоматизації електронного документообігу в діяльності ОНП України.
Після відпрацювання практичних занять дисципліни курсанти, слухачі повинні вміти:
– використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при розв’язанні конкретних завдань ОНП у боротьбі зі злочинністю;
- організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних системах ОНП України з метою розкриття, розслідування, попередження кримінальних правопорушень і розшуку осіб, які їх вчинили;
- оформлювати первинні документи для створення та актуалізації інформаційних обліків;
- аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної обстановки та прогнозування злочинності;
- готувати необхідну службову документацію за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Першоосновою будь-якої науки, наукової дисципліни, наукового пізнання є їх складові елементи, а саме: поняття, визначення, категорії. Тому, передусім, передбачається необхідним з'ясувати, що слід розуміти під основними поняттями дисципліни “Інформаційне забезпечення органів Національної поліції”. 
Інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України “Про інформацію” в редакції від 13.01.2011).
Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі (ст. 1 Закону України “Про інформацію” від 02.10.92 р.). Або: інформація – це відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості (ст. 1 Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.92 р.).
Або: інформація (“information”) – це набір відомостей про об’єкти, явища і процеси навколишнього світу, незалежно від форми їх представлення.
Основні види інформації відповідно до закону України “Про інформацію” (ст. 18) – це: 1) статистична інформація; 2) адміністративна інформація (дані); 3) масова інформація; 4) інформація про діяльність державних органів влади та  органів місцевого самоврядування; 5) інформація про особу; 6) інформація довідково-енциклопедичного характеру;7) соціологічна інформація; 8) податкова інформація; 9) науково-технічна інформація; 6) податкова інформація; 7) правова інформація; 8) статистична інформація; 9) соціологічна інформація.
Властивості інформації – це: 1) достовірність (повідомлення не суперечить реальній дійсності, правильно її пояснює і підтверджується нею); 2) своєчасність (повідомлення надійшло у визначений термін); 3) повнота (повідомлення достатньо для виведення правильних висновків і прийняття правильних рішень); 4) об’єктивність (повідомлення не залежить від судження будь-кого); 5) актуальність (повідомлення важливе в заданий момент часу); 6) корисність (оцінюється за тими задачами, які можна розв’язати з використанням повідомлення); 7) зрозумілість (при сприйманні повідомлення не виникає потреби у додаткових повідомленнях). Особливо важливі для органів Національної поліції є достовірність, своєчасність та повнота інформації. Відсутність в інформації хоча б однієї з названих властивостей призводить до невірного управлінського рішення. Різноманітність і великі обсяги інформації нерідко ускладнюють пошук необхідних відомостей. Тому інформація має бути впорядкована, облікована і максимально можливо формалізована для її обробки сучасними інформаційними системами.
Види інформації, що використовуються в органах Національної поліції – це оперативна; оперативно-довідкова; оперативно-розшукова; експертно-криміналістична; статистична; аналітична; адміністративно-управлінська; контрольна; архівна; науково-технічна та інша.
Інформаційне забезпечення органів Національної поліції – це комплекс методів, заходів, засобів різного характеру, які забезпечують створення та функціонування інформаційних технологій, а також їх ефективне використання для вирішення покладених на ОНП завдань.
Інформаційна технологія – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
Основною метою системи інформаційного забезпечення ОНП є всебічна інформаційна підтримка діяльності органів Національної поліції у боротьбі зі злочинністю на основі комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних та інших заходів.
Основними завданнями системи інформаційного забезпечення ОНП є:

Вирішення завдань сучасного інформаційного забезпечення досягається шляхом:

Все це забезпечує суттєве підвищення рівня боротьби зі злочинністю в світі.

Основи існуючого інформаційного забезпечення органів Національної поліції були закладені у 70-х роках та орієнтовані в напрямку інформаційної підтримки оперативно-службової діяльності підрозділів МВС України у боротьбі зі злочинністю. Вирішення цих завдань досягалося повною централізацією інформаційних обліків. Принципи побудови відображали притаманний на той час рівень розвитку технічних засобів і досягнень технології.
З розвитком нових інформаційних технологій визначилась тенденція до використання комп’ютерної техніки, поширилась сфера її застосування. Внаслідок цього виникни певні позитивні тенденції, серед яких:

Разом з цим застосування комп’ютерної техніки при неправильному визначенні її місця та ролі у інформаційному забезпеченні подекуди має і негативні приклади, а саме: низький рівень інтеграції інформаційних обліків;  дублювання функцій інформаційних підрозділів в галузевих службах;  нераціональне використання коштів на придбання та розробку програмно-технічних комплексів; порушення режиму таємності та незахищеність банків даних тощо.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку системи інформаційного забезпечення МВС і визначено комплексну інформатизацію діяльності органів і підрозділів ОНП, впровадження в їх діяльність сучасних інформаційних технологій та систем. Для реалізації завдань Програми створення ІІПС було здійснено організаційно-штатні зміни - в структурі міськрайлінорганів  створені відділи (сектори) інформаційних технологій, як самостійні структурні підрозділи. Відповідним наказом затверджено Положення про їх функціонування.
Вжито заходів щодо програмно-технічного оснащення міськрайлінорганів справ.
Реалізація вищевказаних організаційних та технічних заходів дозволяє безпосередньо у міськрайвідділах для здійснення оперативно-службової діяльності забезпечувати формування та використання наступних обліків:
Осіб криміногенних категорій:
-        раніше засуджених та тих, які притягаються до кримінальної  відповідальності (у тому  числі неповнолітні) за вчинення умисних злочинів;
-        які перебувають під адміністративним наглядом;
-        оголошених у державний і міждержавний розшук;
-        які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, психотропних  речовин і перебувають на диспансерному обліку;
-        психічно хворих, які становлять небезпеку для оточуючих;
-        утримувачів притонів;
-        які займаються проституцією;
-        інших категорій, які перебувають на обліках ОНП і схильні до вчинення злочинів.
Осіб, які переховуються від органів влади; безвісти зниклих осіб; невпізнаних трупів громадян та невідомих хворих.
Осіб, доставлених до міськрайліноргану за підозрою в учиненні злочинів.
Осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, та вжитих відносно них заходів.
Предметів злочинного зазіхання.
-        викрадених та безгосподарних транспортних засобів;
-        викраденої, втраченої, вилученої, знайденої та добровільно зданої зброї, боєприпасів, вибухових речовин;
-        предметів, які мають індивідуальні номери або характерні особливості, чи  викрадені, безгосподарні, вилучені в затриманих та заарештованих;
-        викрадених, утрачених паспортних документів;
-        викрадених і вилучених предметів антикваріату.
Зареєстрованої зброї, що перебуває в користуванні громадян та організацій.
Нерозкритих особливо тяжких, тяжких та середньої тяжкості злочинів.
Персонально-довідкових даних та дактилоскопічної інформації про осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності чи засуджені, та осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців.
Підключення до корпоративної мережі міськрайвідділів також надає можливість його працівникам в режимі реального часу здійснювати запити до сформованих центральних банків даних ДІТ МВС України.

Оперативно-довідкова картотека (ОДК) - призначена для обробки інформації про судимості осіб.