Відповідно до Навчального плану підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр галузі знань «Право» (0304) за напрямками підготовки «Правознавство» (6.030401101), «Правоохоронна діяльність» (6.03040201) викладається навчальна дисципліна «Історія України».

Мета дисципліни: висвітлити загальні тенденції та особливості розвитку України, розкрити у систематизованому вигляді знання про сутність історичної науки, її основну проблематику, історію та сучасний стан розвитку, сформувати у читача розуміння процесу історичної еволюції українського народу та його суспільства, виробити у курсантів та слухачів навички самостійного оволодіння знаннями та уміння аналізувати складні історичні процеси.

Предметом дисципліни є історія, процес формування та розвиток людського суспільства на всіх українських землях з найдавніших часів до сьогодення, як безперервна послідовність пізнання, в якій сплелися закономірності і суперечності, геополітичне положення і ментальність народу, геніальні прозріння й помилки його вождів, впливи близьких і далеких сусідів.

Історія України – це не лише наука і навчальна дисципліна. Це – частина національного світогляду, складова загальної культури кожної людини.

Мультимедійний навчальний посібник розкриває загальну частину дисципліни, який планується використовувати при проведені лекційних, семінарських, практичних й інших занять з курсантами, слухачами та під час їх самостійної підготовки.

Розробка мультимедійного навчального посібника зумовлена необхідністю впровадження методичних інновацій, інформаційних технологій та вдосконалення навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ з урахуванням сучасних потреб професійної діяльності майбутніх спеціалістів-юристів.